Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti so sestavni del predmetnika in se večinoma izvajajo kot dejavnosti ob pouku. Delijo se na:

  • obvezni del,
  • vsebine, povezane s programom,
  • prosto izbiro dijakov.

Koordinatorica interesnih dejavnosti je Katarina Valič. Evidenco športni dni vodi Milena Furlan.

OBVEZNI DEL INTERESNIH DEJAVNOSTI

Vrsta dejavnostiSkupno število ur
Športni dnevi96
Ogled gledališke, filmske in glasbene predstave, likovne razstave72
Seznanitev s kulturnimi in zgodovinskimi znamenitostmi v šolskem okolju6
Ogled študijske knjižnice, sejmov: zdravja, informatike, učil, izobraževalnih ustanov, dnevi odprtih vrat ipd.6
Zdravstvena vzgoja18
Skupaj obvezni del ID198

PROSTA IZBIRA DIJAKA

Število ur interesnih dejavnosti proste izbite v šolskem letu 2020/2021

LetnikŠtevilo ur
1. letnik26
2. letnik0
3. letnik26
4. letnik26

Dijaki 1., 3. in 4. letnika v mesecu septembru pripravijo osebni načrt interesnih dejavnosti in ga oddajo razredniku v pregled. Razrednik opozori na morebitne pomanjkljivosti načrta, ki ga dijaki in dijakinje popravijo oziroma dopolnijo.

Dijaki lahko prosto izbirajo, kje bodo opravili interesne dejavnosti proste izbire. Organizatorji so lahko zaposleni na šoli ali pa zunanji izvajalci. Za uspešno opravljeni letnik in izdajo letnega spričevala mora dijak opraviti predpisano število ur interesnih dejavnosti proste izbire za posamezni letnik.

Dijaki, ki imajo na šoli priznan status športnika oz. status kulturnika, opravijo predpisano število ur interesnih dejavnosti proste izbire za posamezni letnik s priznavanjem statusa. Če dijak/inja sredi šolskega leta preneha s treningi in dejavnostjo, torej nima več statusa, mu priznamo opravljene proste izbirne vsebine v celotnem obsegu.

Drugi dijaki pa lahko izbirajo med izvajalci na šoli in zunanjimi izvajalci.

1. IZVAJALCI  NA  ŠOLI:

Sodelovanje v projektih šoleŠtevilo priznanih ur opredli mentor projekta
Sodelovanje v različnih šolskih dejavnostih (tekmovanja v znanju in športu, sodelovanje na informativnem dnevu, sodelovanje na Informativi, promocija po OŠ, športnih klubih in drugo)število priznanih ur opredeli mentor dejavnosti
Dejavnosti v okviru projekta Mladi za mladeštevilo ur opredeli izvajalec projekta
Priprave na 5. predmet na splošni maturištevilo priznanih ur opredeli mentor
Raziskovalne nalogeštevilo priznanih ur opredeli mentor
Udeležba na organizirani dejavnosti pod vodstvom naših učiteljevštevilo priznanih ur opredeli mentor
Učna pomoč sošolcemštevilo priznanih ur opredeli razrednik ali učitelj predmeta
Obiskovanje tečaja slovenskega jezika za tujceštevilo priznanih ur opredeli mentor
Dejavnosti Ekošole (urejanje vrtov, udeležba na projektih Erasmus+ in drugo)število priznanih ur opredeli mentor

2. ZUNANJI IZVAJALCI:

Obiskovanje javno priznane glasbene šoledo 30 ur
Sodelovanje v pevskem zborudo 30 ur
Obiskovanje tečajev tujih jezikovdo 30 ur
Organizirano prostovoljno delodo 30 ur
Obiskovanje veroukado 30 ur
Aktivno sodelovanje v gasilskem društvu ali drugih interesnih društvihdo 30 ur
Tečaj prve pomoči z opravljenim izpitom10 ur
Tečaj cestnoprometnih predpisov15 ur
Udeležba na plesnih vajah za maturantski ples20 ur
Udeležba na maturantskem plesu6 ur
Abonmaji (gledališki, filmski)14 ur

Za priznavanje ur je treba prinesti potrdilo (dokazilo) izvajalca, iz katerega je razvidno število opravljenih ur. Ure, ki so se izvajale v sodelovanju s šolo, razrednikom potrdijo mentorji.

Dijaki oddajo izpolnjen obrazec z opravljenimi interesnimi dejavnostmi razredniku. Zadnji rok za oddajo: 3. in 4. letniki do 23. 4. 2021, ostali do 1. 6. 2021.