Zakonodaja

Vsi veljavni predpisi so dostopni na spletni strani MIZŠ:

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/zakonodaja/#e27222

VELJAVNI  PREDPISI S PODROČJA IZOBRAŽEVANJA

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI)
Uradni list RS, št. 12/96

Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI-1)
Uradni list RS, št. 79/06

Zakon o šolski prehrani (ZŠolPre-1)
Uradni list RS, št. 3/13

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1)
Uradni list RS, št. 58/11

PODZAKONSKI PREDPISI NA PODROČJU SREDNJEŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA

Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah
Uradni list RS, št. 30/18

Pravilnik o prilagoditvah šolskih obveznosti dijaku v srednji šoli
Uradni list RS, št. 30/18

Pravilnik o poklicni maturi
Uradni list RS, št. 44/08

Navodila o izpitnem redu pri poklicni maturi
Uradni list RS, št. 48/02

INTERNI PRAVILNIKI SREDNJE TEHNIŠKE IN STROKOVNE ŠOLE

Hišni red (povezava do dokumentov pdf- formatu)

Šolska pravila o šolskem redu (datoteka v pdf- formatu)

Šolska pravila ocenjevanja znanja (datoteka v pdf- formatu)

Šolska pravila STSŠ ŠC PET o prilagajanju obveznosti dijakom športnikom (datoteka v pdf- formatu)