Šolska svetovalna služba

Svetovalna delavka:

Maja GRANDA, univ. dipl. psih.
Telefon: (01) 234 24 28
E-pošta: maja.granda@scpet.net

Osnovni namen svetovalne službe v šoli je zagotovitev pomoči in sodelovanja na način, da so vsi posamezni udeleženci v šoli čim bolj uspešni pri uresničevanju temeljnega in v tem okviru vseh drugih sistemsko zastavljenih splošnih in posebnih vzgojno-izobraževalnih ciljev.
Temeljni cilj svetovalne službe v šoli je sodelovanje pri zagotavljanju, vzpostavljanju in vzdrževanju pogojev za optimalni razvoj vsakega dijaka v šoli. Svetovalna služba se na podlagi posebnega strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomen način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela v šoli tako, da sodeluje z vsemi udeleženci v šoli, po potrebi tudi z ustreznimi zunanjimi ustanovami.

Njene naloge so med seboj povezane in prepletene, mednje pa uvrščamo:


dejavnosti pomoči (različne neposredne oblike dajanja pomoči dijakom, učiteljem, staršem, vodstvu) ter z njimi sodeluje na različnih področjih vsakdanjega življenja in dela:
– učenja in poučevanja,
– šolske kulture, vzgoje, klime in reda,
– telesnega, osebnega in socialnega razvoja,
– izobraževanja in poklicnega usmerjanja,
– ter na področju socialno-ekonomskih stisk;
razvojne in preventivne dejavnosti
(razvojni, inovativni in preventivni projekti);
dejavnosti načrtovanja in evalvacije.

Delo svetovalne službe poteka v skladu s temeljnimi načeli, ki služijo kot okvir za profesionalno opravljanje dela in nalog.

Gradiva:
– 
Specifične učne težave v vseh obdobjih / .pdf, 18,6 MB /

ODKRIVANJE NADARJENIH DIJAKOV

Temeljno izhodišče dela z nadarjenimi je pravica vsakega dijaka, da mu javni šolski sistem omogoča optimalni razvoj v skladu z njegovimi potenciali in interesi. Koncept dela z nadarjenimi temelji na načelu dobrobiti posameznega dijaka, načelu avtonomnosti, ki vključuje prostovoljno udeleženost dijaka, načelu varovanja osebnih podatkov ter načelu strokovnosti.  Več …