SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS

Brezplačen študij za zaposlene


BREZPLAČNI ŠTUDIJ ZA ŠTUDENTE IZREDNEGA ŠTUDIJA, KI SO ZAPOSLENI.
Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija, 
... VEČ


ŠC PET Ljubljana je eden od konzorcijskih partnerjev v projektu MUNERA 3 “Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja 2018–2022” (razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS). 

Cilj projekta je vključiti zaposlene osebe v programe nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter v skladu s potrebami in razvojem trga dela izboljšati njihove kompetence – za večjo zaposljivost in mobilnost med področji dela ter osebni razvoj in delovanje v sodobni družbi.

Projekt med drugim omogoča tudi financiranje izrednega študija za študente ŠC PET Ljubljana, VSŠ obeh študijskih programov, Ekonomist in Telekomunikacije, če:
    - so zaposleni,
    - izpolnjujejo splošne pogoje za vpis (se vpisujejo prvič),
    - so že vpisani v izredni študij VSŠ (1. ali 2. leto).

Prijave za študijsko leto 2019/2020 bodo potekale do 30. septembra 2019.

Informativno prijavo, ki naj vsebuje podatke:
   - Ime in priimek,
   - kraj stalnega prebivališča,
   - zaposlen pri (od kdaj...),
   - študijski program, ki ga nameravate obiskovati in smer oziroma modul v zaključnem letniku,
   - katero srednjo šolo ste končali (program),
   - ali ste se sami odločili za študij, ali vas je napotilo podjetje,
   - telefonsko številko,
pošljite na naslov: natasa.ipavec@scpet.si

Prošnje bo obravnavala komisija VSŠ (na podlagi interno pripravljenih meril in v okviru za to namenjenih sredstev). 
Kandidati bodo o izbiri seznanjeni do 15. 10. 2019.


Za izbrane udeležence bo izvajanje izobraževalnih programov brezplačno, pod pogojem, da bodo redno izpolnjevali svoje obveznosti, določene v aneksu k pogodbi o izobraževanju. 
Če udeleženec ne bo opravil vseh obveznosti, ki so določene z aneksom k pogodbi, bo iz projekta MUNERA 3 izključen, izobraževanje pa bo lahko nadaljeval, vendar na lastne stroške.

Ne glede na prejšnji odstavek, bo lahko šola udeležencem zaračunavala prispevke, vendar  zgolj za namene in največ v višini, kot je določeno v Ceniku prispevkov, ki je Priloga 1 k Pravilniku o šolninah in prispevkih v višjem šolstvu (Uradni list RS, št. 21/11 - http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV10356). 

MERILA za izbiro in OBVEZNOSTI                    dodatne informacije: referat VSŠ