KOMISIJA ZA KAKOVOST

Komisija za kakovost spremlja in ugotavlja kakovost vzgojno-izobraževalnega dela v skladu s strokovnimi usmeritvami in predpisi.

Komisija za kakovost opravlja naslednje naloge:

  • ustvarja razmere za uveljavljanje in razvijanje kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela na šoli,
  • razvija kazalnike kakovosti in merila ter inštrumente za vrednotenje kakovosti,
  • načrtuje, organizira in usklajuje spremljanje in zagotavljanje kakovosti na šoli,
  • skrbi za sprotno spremljanje in ocenjevanje kakovosti ter učinkovitosti dela na šoli,
  • sodeluje z organi šole, strokovnimi organi, pristojnimi za kakovost na državni in mednarodni ravni ter usposobljenimi institucijami,
  • sodeluje pri spremljanju kakovosti s pristojnimi organi v drugih šolah oziroma horizontalnih izobraževalnih institucijah z istega oziroma sorodnega področja izobraževanja in delodajalci na državni in mednarodni ravni,
  • spremlja razvoj kakovosti izobraževanja primerjalno z drugimi šolami na državni in mednarodni ravni,
  • spremlja zaposlitvene možnosti dijakov po zaključku izobraževanja,
  • pripravlja poročila o evalvaciji kakovosti za obravnavo na pristojnih organih zavoda in na državni ravni in
  • opravlja druge naloge po odločitvi pristojnih organov v skladu z zakonom.