Kolegij

V zavodu je za koordinacijo vzgojno-izobraževalnega dela, vodenja in poslovanja oblikovan kolegij. Sestavljajo ga direktor in ravnatelja šol. Pri delu kolegija lahko sodelujejo tudi drugi delavci zavoda, ki jih določi direktor zavoda.
 

SESTAVA KOLEGIJA

Direktorica zavoda: Marjana PLUKAVEC

Ravnateljica Srednje tehniške in strokovne šole: mag. Simona ZUPANČIČ

V. d. ravnatelja Višje strokovne šole: Drago ZUPANČIČ

 

Kolegij opravlja naslednje naloge:

 • zagotavlja enoten vzgojno-izobraževalni proces ob upoštevanju posebnosti v višješolskem izobraževanju,
 • predlaga program razvoja zavoda in smernice za letni delovni načrt šol,
 • usklajuje merila in druge naloge v zvezi z ugotavljanjem kakovosti zavoda,
 • usklajuje sistemizacijo delovnih mest zavoda,
 • usklajuje kadrovske potrebe zavoda in posameznih šol,
 • koordinira delo šol, svetovalne službe, knjižnic in skupnih služb,
 • usklajuje predloge nadstandardnih programov šol,
 • usklajuje predloge dodatnih nalog skupnih služb,
 • usklajuje poslovne usmeritve za organizacijo, izvajanje in financiranje nadstandardnih storitev in drugih dejavnosti zavoda v skladu s tem sklepom,
 • usklajuje program prioritet za delitev presežkov prihodkov nad odhodki, pridobljenih s prodajo storitev in proizvodov, ustvarjenih z opravljanjem izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti v skladu s sklepi,
 • usklajuje strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje delavcev šol in skupnih služb,
 • usklajuje razvojne programe šol, delo skupnih služb in drugih dejavnosti zavoda,
 • oblikuje predlog za razporeditev sredstev za investicije, investicijsko vzdrževanje in posodabljanje izobraževalnega procesa in
 • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in internimi akti.