Predstavitev ŠC PET Ljubljana

Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana (ŠC PET Ljubljana) je osrednja ustanova za izobraževanje na področju telekomunikacij na srednjem in višješolskem nivoju izobraževanja. Vse organizacijske enote odlikuje pester in prožen program s splošnimi vsebinami, ki je prilagojen potrebam okolja ter gospodarstva in omogoča nemoteno vertikalno prehodnost. Naša prednostna področja so odlično delo z mladimi na športnem, kulturnem, raziskovalnem in družabnem področju, kar želimo nadaljevati tudi v bodoče. Zlasti dijakom in študentom športnikom omogočamo, da so lahko vzporedno uspešni tako na športnem področju kot tudi v izobraževanju.

Prednosti, ki naredijo razlike:

 • dvigamo raven splošnega, strokovnega in specialnega znanja,
 • spremljamo novosti v tehnološki in delovni praksi,
 • spodbujamo osebni in učni razvoj posameznika,
 • naučimo, kako se uspešno učiti,
 • posebno skrb posvečamo kakovosti učenja in izobraževanja,
 • odpiramo alternativne poti do poklica in znanja,
 • razvijamo e-izobraževanje,
 • informiramo in svetujemo na poti do želenega cilja.

Poslanstvo

S kakovostnim izobraževanjem omogočamo pridobivanje celovitega znanja in veščin za potrebe družbe in boljše življenje posameznika. Ustvarjamo ga skupaj v stimulativnem in prijaznem okolju in na najboljši način. Strokovnost in usposabljanje za delo je poudarek izobraževanja tako na Srednji tehniški in strokovni šoli kot tudi na Višji strokovni šoli in v Enoti za izobraževanje odraslih. Dijakom in študentom omogočamo, da se splošna znanja tesno prepletajo s strokovnimi.

Vizija

»Mi se ne prilagajamo spremembam, mi spremembe ustvarjamo«.

V času, ko je tudi šola postala odvisna od tržnih zakonitosti, so postali zelo pomembni dejavniki ohranjanje kakovosti učenja in poučevanja, zagotavljanje strokovnosti in usposobljenost za delo. Brez splošne razgledanosti, strokovne usposobljenosti, znanja jezikov in brez osnovnega vedenja o družbi se je namreč težko uspešno vključiti v sodobno gospodarsko življenje, ki se vse bolj povezuje s svetom.

Cilji:

 • zagotavljati in spremljati kakovost vzgojno-izobraževalnega dela,
 • zagotavljati spodbudno učno okolje s sodobnimi učnimi oblikami in metodami dela ter uporabo informacijske komunikacijske tehnologije,
 • omogočiti pridobitev poklicnih kompetenc v skladu s poklicnimi standardi,
 • spodbujati vseživljenjsko izobraževanje,
 • spodbujati zdrav način življena, odnos do okolja in skrb za samega sebe,
 • ohranjati ciljne skupine v sedanjem obsegu in sodelovanje z njimi,
 • vključevati domače in tuje strokovnjake v izobraževalni proces,
 • skrbeti za trajnostni razvoj,
 • nadaljevati z razvojem športnih oddelkov in si prizadevati za normativno ureditev vpisa v športne oddelke v srednjem strokovnem izobraževanju,
 • zagotavljati izobraževanja in osebno rast vsem zaposlenim,
 • razvijati e-izobraževanje,
 • vključevati se v projekte, povezane s kakovostjo, samoevalvacijo in zunanjo evalvacijo,
 • vključevati se v projekte na državni in mednarodni ravni,
 • vključevati se v dejavnosti na lokalnem, državnem in mednarodnem nivoju,
 • sodelovati z različnimi gospodarskimi družbami in javnimi institucijami na lokalni in državni ravni,
 • izvajati predpisane ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
 • skrbeti za promocijo programov,
 • obveščati medije o dogajanju v zavodu in promovirati uspehe dijakov in študentov,
 • povečevati tržni delež na področju izobraževanja odraslih,
 • zagotavljati transparentnost vodenja.

Zgodovina

ŠC PET Ljubljana obstaja že več kot 70 let. Leta 1948 ga je ustanovilo tedanje PTT podjetje, leta 1993 pa je bila podpisana nova ustanovitvena pogodba med PTT podjetjem Slovenije in Vlado Republike Slovenije.

Od leta 1998 so bili ustanovitelji ŠC PET Vlada Republike Slovenije, Telekom Slovenije d. d. in Pošta Slovenije, d. o. o. Danes je področje dela ŠC PET določeno z Sklepom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana«, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije 1. marca 2011, sodelovanje s Pošto Slovenije, d. o. o., in Telekomom Slovenije, d. d., pa je urejeno s posebnim sporazumom.

Leta 1999 je bila ustanovljena višja strokovna šola. V letih 2008 in 2009 je sledila prenova študijskih programov, ki je izhajala iz zahtev po povezovanju stroke iz gospodarstva in šolstva ter omogočila uporabo teoretičnega znanja in znanstvenih metod pri reševanju operativnih problemov v realnem okolju. Projekt uvajanja novih izobraževalnih programov Impletum je prinesel kar nekaj svežine in sprememb. Strokovni program poštni promet je bil integriran v prenovljeni višješolski program ekonomist z različnimi moduli in usmeritvami v bančništvo, zavarovalništvo, poslovno logistiko in poštni promet, študenti programa telekomunikacije pa so dobili možnost izbire med strokovnimi moduli: multimedijski sistemi, elektronska komunikacijska omrežja in naprave, trženje in prodaja. Oba programa ekonomist in telekomunikacije sta postala mednarodno primerljiva in kreditno ovrednotena po metodologiji ECTS s 120 kreditnimi točkami.

Ves čas obstoja ŠC PET Ljubljana pa so se poleg mladine izobraževali tudi odrasli udeleženci, med njimi mnogi že zaposleni, ki so omogočili ohranitev stkane vezi med delodajalci, zlasti s Pošto Slovenije, d. o. o., in Telekomom Slovenije, d. d.

Z vstopom Slovenije v EU so se pričele nove reforme šolskega sistema, še posebej poklicnega in strokovnega izobraževanja. Prednost prenove, v katero je bil vključen tudi ŠC PET Ljubljana, je v novih vsebinah, ki so nastale v sodelovanju z delodajalci ter so odraz potreb trga dela in razvoja, v modularnosti in izbirnosti strokovnih programov, ki so tesno povezani s praktičnim izobraževanjem ter kreditno ovrednotenih, prehodnih programih.

Danes je ŠC PET Ljubljana prepoznaven predvsem po unikatnih izobraževalnih programih s področja telekomunikacij ter raznolikih možnostih za šolanje bodočih ekonomistov na kar štirih izbirnih strokovnih področjih, kot so poštni promet, bančništvo, logistika in zavarovalništvo.

Še posebej pa smo uveljavljeni tudi kot zavod, ki posveča posebno skrb izobraževanju dijakov in študentov s statusom športnika.

Priloga: