Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv organa:Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana
Odgovorna uradna oseba:Marjana Plukavec, univ. dipl. ing. geol., direktorica
Datum prve objave kataloga:1. junij 2008
Datum zadnje spremembe:9. november 2023
Katalog je dostopen na spletnem naslovu:https://www.scpet.si/wp-content/uploads/2023/11/Katalog_IJZ__SCPET_2023.pdf
Druge oblike katalogatiskana oblika
2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji organa
Kratek opis delovnega področja organa:Zavod kot javno službo opravlja dejavnosti, kot so opredeljene v skladu z uredbo, ki ureja standardno klasifikacijo dejavnosti, in sicer:

– P/85.320 – srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje,

– P/85.421 – višješolsko izobraževanje in

– R/91.011 – dejavnost knjižnic.

Šola opravlja javno službo na področjih:

§  program srednjega strokovnega izobraževanja ekonomski tehnik,

§  program srednjega strokovnega izobraževanja tehnik elektronskih komunikacij,

§  višješolski program telekomunikacije,

§  višješolski program ekonomist,

§  izredno izobraževanje na vseh programih,

§  druge dejavnosti, povezane z vzgojo in izobraževanjem,

§  druge dejavnosti, ki so navedene v aktu o ustanovitvi.

Seznam vseh notranjih organizacijskih enotSrednja tehniška in strokovna šola

Celjska ulica 16, Ljubljana

Ravnateljice STSŠ: mag. Simona Zupančič

telefon: (01) 2342 450

E-pošta: simona.zupancic@scpet.si

Kontakt: Milena Bošnjak, tajnica VIZ

Telefon: (01) 234 24 45

E-pošta: milena.bosnjak@scpet.si

Višja strokovna šola

Celjska ulica 16, Ljubljana

V.d . ravnatelja: Drago Zupančič, univ. dipl. inž. el.

Telefon: (01) 2342 433

E-pošta: drago.zupancic@scpet.si

Kontakt: referat VSŠ – splošne informacije:

Telefon: (01) 2342 454, 041 612 363

E-pošta: vss.referat1in2@scpet.si

Enota za izobraževanje odraslih

Celjska ulica 16, Ljubljana

Kontakt: Karmen Stele, organizatorka izobraževanja odraslih

Telefon: (01) 234 24 66

E-pošta: karmen.stele@scpet.si

Organigram organaOrganigram ŠC PET
2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba:§  Marjana Plukavec, direktorica

§  Milena Bošnjak, tajništvo ŠC PET

Celjska ulica 16, Ljubljana

Telefon: (01) 234 24 44

E-pošta: scpet@scpet.si

E-pošta: milena.bosnjak@scpet.si

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Državni predpisi§  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport http://www.mss.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/

§  Uradni list RS: www.uradni-list.si

§  Državni zbor: www.dz-rs.si/

Predpisi lokalnih skupnosti§  Mestna občina Ljubljana: https://www.ljubljana.si/sl/mestna-obcina/
Predpisi EU§  Povezava na evropski register predpisov EU portal: https://europa.eu/

§  Dostop do prava EU: https://eur-lex.europa.eu/

2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov§  /
2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov§  Akt o ustanovitvi

§  Sklep o ustanovitvi ŠC PET

§  Poslovnik o delu Sveta zavoda ŠC PET

§  Poslovnik o delu Sveta staršev zavoda ŠC PET

§  Program dela kadrovski in finančni načrt ŠC PET

§  Poslovno poročilo za posamezno leto

§  Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest ŠC PET

§  Pravilnik o ukrepih za varovanje delavcev pred nasiljem na delovnem mestu

2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ§  Zavod vodi postopke skladno s splošnim upravnim postopkom.
2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc§  Seznam vpisanih dijakov in študentov,

§  Seznam vpisanih slušateljev izobraževanja odraslih,

§  Kadrovska evidenca,

§  Evidenca javnih naročil.

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk§  Informatizirana zbirka podatkov Centralna evidenca udeležencev VIZ

§  Osebni listi dijakov in udeležencev izobraževanja odraslih

§  Osebni listi študentov

§  Matična knjiga

§  Seznam dijakov po oddelkih in razredih

§  Seznam dijakov, ki so opravili poklicno maturo

§  Seznam študentov, ki so opravili diplomski izpit

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij§    Dostop preko spleta: https://www.scpet.si/

§  Fizičen dostop:

informacije so fizično dostopne v prostorih Šolskega centra za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana, Celjska ulica 16, Ljubljana, 122/I tajništvo VIZ, vsak delovnik od 8.00 do 12.00.

§  Dostop za osebe s posebnimi potrebami je omogočen preko klančine v pritličje za osebe z invalidskimi vozički. Slabovidnim je omogočen pogled v dokumentacijo z lupo. Prosilcem, na njihovo zahtevo, informacijo tudi preberemo oz. ustno obrazložimo.

§  Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja, 16., 17., 18. člen

§  Za posredovanje informacij lahko zavod prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 evrov (z vključenim DDV).

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji)1.       Vpis in vpisni pogoji

2.       Šolski koledar

3.       Značilnosti posameznih izobraževalnih programov

4.       Urniki

5.       Pravilnik o ocenjevanju znanja

6.       Učbeniki in učbeniški sklad

7.       Šolska prehrana

8.       Razpored govorilnih ur profesorjev

9.       Kontaktni podatki profesorjev