Svet zavoda

Svet zavoda sestavlja 17 članov, in sicer:

 • 3 predstavniki ustanoviteljice,
 • 5 predstavnikov delavcev,
 • 3 predstavniki staršev dijakov,
 • 2 predstavnika dijakov,
 • 3 predstavniki študentov Višje strokovne šole in
 • predsednik strateškega sveta, ki je po svojem položaju član sveta.

 

SVET ZAVODA ŠCPET 2023 – 2027

Predstavniki ustanoviteljev:

 • Janez Škufca Zgonc
 • Renata Ravlija
 • Albert Črnologar

Predstavniki zavoda ŠC PET:

 • Janez Avsec – predsednik sveta
 • Petra Gole
 • Jasna Milek
 • Matjaž Plesec
 • Gregor Rakef

Predstavniki staršev dijakov srednje tehniške in strokovne šole:

 • Barbara Novak Koritnik
 • Peter Seljak – namestnik predsednika sveta
 • Saša Stonjšek

Predstavnika dijakov srednje tehniške in strokovne šole:

 • Zara Ana Terzin
 • Nikki Kobal

Predstavniki študentov višje strokovne šole:

 • Leja Mehić
 • Nika Patačko
 • Kristjan Sljunski

Predsednik Strateškega sveta VSŠ:

 • Janez Anžič

Člani Sveta zavoda imajo pravico in dolžnosti prisostvovati sejam Sveta, predlagati zadeve, ki naj se uvrstijo v predlog dnevnega reda, odločati o zadevah, ki so na dnevnem redu, ter opravljati druge naloge, za katere jih je zadolžil Svet, skladno z določbami zakona, pravil ali drugega akta zavoda.