Svet zavoda

Svet zavoda sestavlja 17 članov, in sicer:

 • 3 predstavniki ustanoviteljice,
 • 5 predstavnikov delavcev,
 • 3 predstavniki staršev dijakov,
 • 2 predstavnika dijakov,
 • 3 predstavniki študentov Višje strokovne šole in
 • predsednik strateškega sveta, ki je po svojem položaju član sveta.

 

SVET ZAVODA ŠCPET

Predstavniki ustanoviteljev:

 • Blaž Gale – predsednik Sveta zavoda, predstavnik Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport
 • Goran Iskrić – predstavnik Mestne občine Ljubljana
 • mag. Alojz Hudobivnik – predstavnik delodajalcev

Predstavniki zavoda ŠC PET:

 • Petra Primožič
 • mag. Darko Rupret
 • Janez Avsec
 • Jasna Milek
 • Daša Orešnik

Predstavniki staršev dijakov srednje tehniške in strokovne šole:

 • Mojca Gregorin
 • Peter Seljak
 • Barbara Novak Koritnik

Predstavnika dijakov srednje tehniške in strokovne šole:

 • Nina Rekanović
 • Angel Marinoski

Predstavniki študentov višje strokovne šole:

 • Maša Kržišnik
 • Žan Badalič
 • Žan Benko

Predsednik Strateškega sveta VSŠ:

 • Janez Anžič

Člani Sveta zavoda imajo pravico in dolžnosti prisostvovati sejam Sveta, predlagati zadeve, ki naj se uvrstijo v predlog dnevnega reda, odločati o zadevah, ki so na dnevnem redu, ter opravljati druge naloge, za katere jih je zadolžil Svet, skladno z določbami zakona, pravil ali drugega akta zavoda.