Informacije o obdelavi osebnih podatkov za posameznike na ŠC PET

I. PREDSTAVITEV UPRAVLJAVCA

Šolski center za pošto ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana je bil ustanovljen leta 2011 z enotno upravo in tremi samostojnimi enotami: Srednja tehniška in strokovna šola, Višja strokovna šola in Enota za izobraževanje odraslih. ŠC PET v okviru posameznih omenjenih šol nudi več različnih izobraževalnih in vzgojnih programov, o katerih si lahko več preberete na spletnih straneh posamezne šole.

Za namene izobraževanja in izpopolnjevanja dijakov in študentov, za spremljanje njihovega razvoja in napredovanja, za svetovanje in obveščanje, za namene zaposlovanja ter za nemoten potek dela ŠC PET obdeluje osebne podatke dijakov, staršev oz. zakonitih zastopnikov ter študentov v mejah, ki jih določajo predpisi s področja varstva osebnih podatkov oziroma izražena volja s strani starša, dijaka, študenta ali drugega posameznika.

II. NAŠA VIZIJA VARSTVA ZASEBNOSTI OZIROMA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

Na ŠC PET se zavzemamo za visoke standarde informacijske varnosti, zasebnosti in preglednosti ter varovanja osebnih podatkov.

III. POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v ŠC PET je dr. Klemen POHAR (Pravni inštitut NARUS), interna koordinatorica za varstvo osebnih podatkov na zavodu  je Alenka Rakun, dostopna po telefonu na številki 01 234 24 01 in po elektronski pošti na naslovu osebni.podatki@scpet.si oz. naslovu: ŠC PET, Celjska ulica 16, 1000 Ljubljana.

Starši, dijaki, študentje in drugi na katere se nanašajo osebni podatki, lahko s pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov sami stopijo v stik glede vseh vprašanj, povezanih z obdelavo njihovih osebnih podatkov in uresničevanjem njihovih pravic na podlagi predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

IV. NAMENI OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV IN PRAVNI TEMELJI

a) ŠC PET obdeluje osebne podatke posameznikov na podlagi oziroma v okvirih zakonskega pravnega temelja:

  • Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l RS, št. 94/07; ZVOP-1),
  • Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 79/06 in 68/17; ZPSI-1),
  • Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 86/04 in 100/13; ZVSI),
  • Zakon o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo in 6/18 ; ZIO-1),
  • Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/13, 78/13 – popr.,47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US),
  • Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/06; ZEPDSV),
  • Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Ur. l. RS, št. 1/07 in 85/09),
  • Pravilnik o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 96/99, 108/99, 97/06, 59/12 in 30/18),
  • Pravilnik o javnih listinah v višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 83/08, 30/10 in 39/16)
  • in na podlagi drugih mednarodnih pogodb, predpisov EU ter nacionalnih zakonov, ki terjajo od ŠC PET, da v določenih primerih posreduje osebne podatke posameznikov državnim organom in drugim upravljavcem za izpolnjevanje svojih ali njihovih zakonskih obveznosti ali pristojnosti.

b) ŠC PET v določenih primerih zaproša posameznike za podajo privolitev v obdelavo njihovih osebnih podatkov, kadar je obdelava teh podatkov potrebna za namene, ki v zakonskih pravnih temeljih niso opredeljeni, kot na primer za uporabo elektronskega naslova na namen lažje komunikacije, za objavo fotografij dijaka ali študenta v šolskih publikacijah, na šolski spletni strani in za obveščanje javnosti o šolskih dogodkih in učnem procesu, za sodelovanje dijaka ali študenta v anketah, pri snemanju različnih izobraževalnih in promocijskih oddaj ipd. V teh primerih obdelava osebnih podatkov poteka v okviru s posameznikovo izjavo dopuščenega obsega osebnih podatkov, namena in dogovorjenih kanalov obveščanja, vse do preklica.

c) ŠC PET osebne podatke dijakov, študentov, zaposlenih in drugih posameznikov obdeluje v okviru in za namen izvajanja različnih dogovorov in pogodb, kamor sodi tudi obdelava osebnih podatkov dijakov in njihovih staršev ter študentov za namene izvajanja programa vzgoje in izobraževanja na podlagi njihove odločitve za vpis v našo šolo.

č) Spletna stran ŠC PET uporablja piškotke za izboljšanje vaše uporabniške izkušnje. Uporaba je opisana na naslovu Piškotki. Stran je dostopna prek menija ŠC PET / Pravno obvestilo na strani ŠC oziroma na straneh posameznih enot prek povezave v obvestilu o piškotkih (ki se prikazuje, dokler uporabnik ne dovoli uporabe piškotkov).

d) Ob vsakem obisku naše spletne strani se na spletnem strežniku avtomatsko shranjujejo dnevniške datoteke spletnega strežnika (npr. IP-številka – številka, ki identificira posamezen računalnik oz. drugo napravo na spletu). Svetovni splet deluje tako, da se na spletnem strežniku, kjer gostuje spletna stran, beležijo določeni podatki o obisku spletnih strani, kot so IP-številka, verzija brskalnika, čas obiska in podobno. ŠC PET tako zbranih podatkov ne obdeluje posebej in jih ne povezuje z drugimi podatki. Namen teh postopkov je zagotavljati varnost omrežja in informacij, tj. omogočiti zaznavanje in preprečevanje neavtoriziranih dostopov, ki lahko ogrozijo dostopnost, celovitost in zaupnost shranjenih ali prenesenih osebnih podatkov ter varnost s tem povezanih storitev, ki so dostopne prek teh omrežij in sistemov.

Takšna obdelava je nujna za zagotavljanje varnosti omrežja in informacij. Podatki se hranijo 30 dni od obiska spletne strani.

V. UPORABNIKI OSEBNIH PODATKOV IN MOREBITNI PRENOS OSEBNIH PODATKOV V TRETJE DRŽAVE

Zbranih osebnih podatkov ŠC PET ne posreduje izven EU območja (t.i. tretjim državam), razen v primerih, ko ŠC PET uporablja posebna programska orodja za izvajanje svojih dejavnosti, ki bazirajo na strežnikih v teh državah; v takšnih primerih so osebe, katerih osebni podatki bi se posredovali na strežnike v tretje države o tem informirane, hkrati pa morajo s takšnim posredovanjem izrecno soglašati, namreč brez danega soglasja se njihovi osebni podatki ne posredujejo nikamor, prav tako pa mora ŠC PET v tem primeru upoštevati dejstvo, da se osebni podatki lahko prenesejo v tretje države le, če Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije (IP) te države priznava kot varne države oz. države katere izvajajo zadovoljivo politiko varovanja osebnih podatkov, o čemer se izda tudi posebna odločba IP.

 VI. PRAVICE POSAMEZNIKOV

S pisno zahtevo, poslano na naslov: ŠC PET, Celjska ulica 16, 1000 Ljubljana ali osebni.podatki@scpet.si lahko posameznik zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov.

Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano na naslov: ŠC PET, Celjska ulica 16, 1000 Ljubljana ali osebni.podatki@scpet.si. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS (https://www.ip-rs.si/), če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

VII. ROKI HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

ŠC PET bo obdeloval osebne podatke v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja.

Osebne podatke tako obdeluje do izpolnitve namena oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, še posebej, ko je obdelava osebnih podatkov potrebna v okviru sklenitve oziroma izvedbe pogodbe, razen v primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov zapovedan z zakonom. V slednjih primerih ŠC PET podatke hrani v skladu z zakonsko zapovedjo.