Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je osrednja institucija v državi, ki na podlagi Zakona o Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije (ZJSRS) in Ustanovitvenega akta Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije deluje na področjih: štipendiranja, vlaganja v razvoj kadrov, spodbujanja zaposlovanja invalidov, zagotavljanja pravic delavcem ob insolventnosti delodajalca, zagotavljanja pravic otrok do nadomestil preživnine in izterjave preživnine iz tujine.

Povezava sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja s potrebami trga dela (PUD)

S praktičnim izobraževanjem pri delodajalcu vajenci, dijaki srednje poklicnega izobraževanja ter študenti višjih strokovnih šol v praksi uporabijo in nadgradijo v šoli pridobljeno znanje.