Na podlagi sklepa Sveta zavoda Šolskega centra pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana, ki je bil sprejet na 2. dopisni seji Sveta zavoda, dne 24. 8. 2023, Svet zavoda Šolskega centra pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana, Celjska ulica 16, 1000 Ljubljana, razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice Višje strokovne šole – organizacijske enote

Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22, 158/22 – ZDoh-2AA in 71/23).

Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje višje strokovne šole.

Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim/-o sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja/-ice.

Delo na delovnem mestu ravnatelja/- ice se opravlja polni delovni čas.

Predvideni začetek dela bo 1. 2. 2024.

Pisna prijava mora vsebovati:

– dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:

  • dokazila o izobrazbi pridobljeni po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje;
  • veljaven naziv predavatelja višje šole;
  • opravljen strokovni izpit v vzgoji in izobraževanju;
  • najmanj 5 let delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju;
  • potrdila o nekaznovanosti: potrdilo o nekaznovanosti v skladu s 107.a členom ZOFVI, in sicer, da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, ne na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev (Okrajno sodišče), potrdilo, da fizični osebi ni bila izrečena kazenska sankcija (Ministrstvo za pravosodje), potrdilo, da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost (Ministrstvo za pravosodje) in da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost za izbrisane kazenske obsodbe iz drugega odstavka 84. člena Kazenskega zakonika; potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni;

– program vodenja višje strokovne šole za mandatno obdobje;

– življenjepis (CV Europass);

– izjavo s katero dovoljuje obdelavo in uporabo svojih osebnih podatkov za namen in v zvezi s postopkom imenovanja.

Prijavo z zahtevanimi dokazili pošljite v 20. dneh po objavi razpisa v zaprti ovojnici na naslov: Svet zavoda Šolskega centra za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana, Celjska ulica 16, 1000 Ljubljana, z oznako »Prijava za razpis za ravnatelja VSŠ – ne odpiraj«.

Vlogo bomo upoštevali kot pravočasno, če bo zadnji dan roka, s priporočeno pošiljko, oddana na pošto.

Nepopolne vloge bodo izločene.

Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o izbiri prejeli v zakonitem roku.

Ljubljana, 6. 10. 2023

Svet zavoda ŠC PET LJUBLJANA