Na podlagi sklepa Sveta zavoda Šolskega centra pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana, ki je bil sprejet na 5. dopisni seji Sveta zavoda, dne 13. 11. 2023, Svet zavoda Šolskega centra pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana, Celjska ulica 16, 1000 Ljubljana, razpisuje delovno mesto

direktorja/direktorice ŠC PET Ljubljana

Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo direktorja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22, 158/22 – ZDoh-2AA in 71/23).

Kandidat/-ka mora imeti vodstvene, pedagoške in organizacijske ter druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim/-o sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu direktorja/-ice.
Delo na delovnem mestu direktorja/- ice se opravlja polni delovni čas.
Predvideni začetek dela bo 1. 4. 2024.

Čas razpisa: od 17. 11.  do 2. 12. 2023

Pisna prijava mora vsebovati:

– dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:

  • dokazila o izobrazbi pridobljeni po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje;
  • opravljen ravnateljski izpit;
  • najmanj 5 let delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju;
  • potrdila o nekaznovanosti: potrdilo o nekaznovanosti v skladu s 107.a členom ZOFVI, in sicer, da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, ne na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev (Okrajno sodišče), potrdilo, da fizični osebi ni bila izrečena kazenska sankcija (Ministrstvo za pravosodje), potrdilo, da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost (Ministrstvo za pravosodje) in da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost za izbrisane kazenske obsodbe iz drugega odstavka 84. člena Kazenskega zakonika; potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni;

– program vodenja zavoda za mandatno obdobje (do največ tri tiskane strani);

– življenjepis (CV Europass);

– izjavo s katero dovoljuje obdelavo in uporabo svojih osebnih podatkov za namen in v zvezi s postopkom imenovanja.

Prijavo z zahtevanimi dokazili pošljite v 15. dneh po objavi razpisa v zaprti ovojnici na naslov: Svet zavoda Šolskega centra za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana, Celjska ulica 16, 1000 Ljubljana, z oznako »Prijava za razpis direktorja zavoda – ne odpiraj«.

Vlogo bomo upoštevali kot pravočasno, če bo zadnji dan roka, s priporočeno pošiljko, oddana na pošto.

Nepopolne vloge bodo izločene.

Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o izbiri prejeli v zakonitem roku.

Svet zavoda Šolskega centra za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana