Zaposlovanje

Na podlagi 12. in 92. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. list RS, 16/07,  36/0858/0964/0965/0920/11, 40/12–ZUJF, 57/12–ZPCP 2D, 47/1546/1649/16 in 25/17–ZVaj, 123/21- ZOFVI-L, 172/21– ZOFVI-M, 207/21– ZOFVI-N, 105/22 ZZNŠPP, 141/22), 33. in 34. člena Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Ur. list RS, 86/04 in 100/13, 54/22), Pravilnika o postopku za imenovanje v naziv predavatelja višje strokovne šole in Pravilnika za določitev vidnih dosežkov na strokovnem področju za pridobitev naziva predavatelj višje strokovne šole (Ur. list RS, 76/14) ter določil strokovnega sveta o največjem mogočem številu različnih predmetov, za katere je kandidat lahko imenovan, Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana, OE Višja strokovna šola, Celjska ulica 16, 1000 Ljubljana, objavlja

RAZPIS
za pridobitev naziva predavatelj – ica
Višje strokovne šole in možnost zaposlitve za programa

TELEKOMUNIKACIJE
za predmetna področja:

  • Informacijske in komunikacijske tehnologije
  • Projektiranje in dokumentiranje
  • Terminalne naprave

EKONOMIST
za predmetna področja:

  • Informatika
  • Denarno poslovanje
  • Zavarovalna ekonomika,
  • Osnove aktuarske matematike

Skladno s 33. in 34. členom Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 86/04 in 100/13, 54/22) bo naziv predavatelj-ica višje strokovne šole podeljen za obdobje petih let kandidatu-ki, ki izpolnjuje predpisane pogoje glede na:

  1. izobrazbo – Pravilnik o izobrazbi predavateljev v VSŠ in drugih strokovnih delavcev v  višjem strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 35/2011, 130/2021);
  2. delovno dobo – tri leta ustreznih delovnih izkušenj;
  3. vidne dosežke na strokovnem področju – Pravilnik za določitev vidnih dosežkov na strokovnem področju za pridobitev naziva predavatelj višje šole (Ur. l. RS, št. 76/14, 151/2022, 166/22).

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev, prosimo, pošljite v 10ih dneh po objavi razpisa na: ŠC PET, Višja strokovna šola, Celjska ulica 16, 1000 Ljubljana, s pripisom »Prijava na razpis«.

Kandidati – ke bodo o izboru obveščeni po končanem uradnem postopku. Kandidati – ke, ki bodo izbrani, bodo lahko pridobili naziv predavatelja višje strokovne šole v roku šestih mesecev potem, ko bodo predložili vso potrebno dokumentacijo.

Datum objave razpisa: 27. 2. 2023