Študijski program Ekonomist (EKO)

1. S študijem ekonomije na Višji šoli pridobite naziv izobrazbeEKONOMIST / EKONOMISTKA
Okrajšava
ekon.

Predmetne sestavine študija ekonomije omogočajo slušateljem pridobitev:

a.)  generičnih kompetenc

 • moralni in etični čut za poštenost, natančnost in vestnost pri delu,
 • sposobnosti za vodenje, načrtovanje, organiziranje in nadziranje poslovnih procesov,
 • znanje tujega jezika v mednarodnem poslovanju in spremljanje novosti v tujini,
 • samozavestno odločanje in sprejemanje poslovnih odločitev na določenem strokovnem področju,
 • odgovornost za zagotavljanje kakovosti pri delu, spodbujanje prenašanja znanja, prevzemanje, odgovornosti za samostojno učenje na podlagi prepoznavanja lastnih prednosti in slabosti, ter za vseživljenjsko učenje,
 • učinkovito upravljanje z informacijami, povezovanje informacijskih znanj s poslovnimi funkcijami,
 • sposobnost za delo v skupini in timsko delo ter uspešno in učinkovito komuniciranje s sodelavci in poslovnimi partnerji.

b.)  poklicno-specifičnih kompetenc

 • sposobnost spremljanja metodologije in ciljev spremljanja trga in konkurence,
 • znanje analize statističnih podatkov za potrebe trga, ekonomičnosti poslovanja in trženje storitev, poslovnih procesov ter sposobnost prepoznavanja in definiranja pojavov ekonomske politike ter razmer in pogojev v mednarodnem poslovanju,
 • sposobnost organizirati, pripravljati in obvladovati logistične procese, razvojne strategije podjetij,
 • razumejo zakonodajo in predpise, dokumentacijo ter postopke s področja ekonomskih ved,
 • sposobnost aplikacije teorije v prakso na različnih področjih ekonomskega poslovanja,
 • sposobnost učinkovitega poslovanja z uporabo sodobnih informacijsko- komunikacijskih tehnologij, osnovnih matematično- statističnih metod, sodobnih metod, tehnik in načel organizacije in integralnega sistema menedžmenta,
 • znanja osnov finančnega poslovanja, osnov marketinga menedžmenta in elementov trženjskega spleta, osnovnih zahtev ekologije, ergonomije in varstva pri delu,
 • sposobnost za samostojno strokovno delo za razvojno in operativno vodenje malih in srednje velikih podjetij, uvajanje in uresničevanje notranjega podjetništva,
 • oblikovanje in uresničevanje razvojnih zamisli, podjetniško planiranje, poslovanje z nepremičninami, ipd.

2. Predmetnik

1. letnik
MODULI/PREDMETI/SESTAVINE

Obvezno
/izbirno/

Kontaktnih ur

Kreditnih točk (KT)

M 1 – KOMUNICIRANJE

obvezno

156

Poslovni tuji jezik (PTJ) – katalog

78

6

Poslovno komuniciranje (POK) – katalog

78

6

Praktično izobraževanje

(110)

4

M 2 – ANALIZA

obvezno

156

Informatika (INF) – katalog

72

5

Poslovna matematika s statistiko (PMS) – katalog

84

6

Praktično izobraževanje

(80)

3

M 3 – POSLOVANJE

obvezno

210

Organizacija in menedžment (OMP) – katalog

72

6

Ekonomija (EKN) – katalog

60

5

Osnove poslovnih financ (OPF) – katalog

78

6

Praktično izobraževanje

(150)

5

M 4 – TRŽENJE

obvezno

78

Trženje (TRŽ) – katalog

78

6

Praktično izobraževanje

(60)

2

Praktično izobraževanje (PRI- 1) – katalog

obvezno

400

M (1-4) – SKUPAJ

1000

60

2. letnik
MODULI/PREDMETI/SESTAVINE
M 5 – PRAVO

obvezno

84

Poslovno pravo (PPR) – katalog

84

6

Praktično izobraževanje

(60)

2

M 6 – FINANČNI TRGI IN POSLOVANJE Z DENARJEM
Finančni trgi (FTR) – katalog
Bančništvo (BNČ) – katalog
Denarno poslovanje (DPO) – katalog
Praktično izobraževanje
Izbirno 1

186
72
54
60
(100)
5
4
4
3
M 7 – LOGISTIKA POŠTNEGA POSLOVANJA
Tehnologija poštnih procesov (TPP)
Organizacija poštne dejavnosti (OPD)

se ne izvaja

/

/

M 8 – POŠTNI PROMET
Notranji poštni promet (NPP)
Mednarodni poštni promet (MPP)

se ne izvaja

/

/

M 9 – BANČNIŠTVO
Uvod v finančne trge in institucije (UFT) – katalog
Temelji bančnega poslovanja (TBP) – katalog
Praktično izobraževanje

Izbirno 2

186
102
84
(180)

7
6
6

M 10 – ZAVAROVALNIŠTVO
Osnove zavarovalništva (OZV) – katalog
Praktično izobraževanje

Izbirno 3

78
78
(60)

6
2

M 11 – ZAVAROVALNE PODLAGE 1
Premoženjska zavarovanja (PZV) – katalog
Osebna zavarovanja (OSZ) – katalog
Praktično izobraževanje

Izbirno 4

120
60
60
(120)

4
4
4

M 12 – ZAVAROVALNE PODLAGE 2
Zavarovalna ekonomika (ZEK) – katalog
Osnove aktuarske matematike (OAM) – katalog
Praktično izobraževanje

Izbirno 5

174
102
72
(100)

7
5
3

M 13 – KAKOVOST
Ugotavljanje in zagotavlj. kakovosti (UZK) – katalog
Praktično izobraževanje

Izbirno 6

72
72
(60)

5
2

M 14 – TRANSPORTNA LOGISTIKA
Transportni menedžment (TME) – katalog
Tarifni sistemi (TAS) – katalog
Varnost v logističnih procesih (VLP) – katalog
Praktično izobraževanje
Izbirno 7186
72
54
60
(100)
5
4
4
3
M 15 – POSLOVNA LOGISTIKA
Poslovna logistika (POL) – katalog
Praktično izobraževanje
Izbirno 7
72
72
(90)
5
3
M 16 – LOGISTIČNI MENEDŽMENT
Oskrbne verige (OVE) – katalog
Projektiranje in dokumentiranje (PDO) – katalog
Upravljanje zalog (UZA) – katalog
Praktično izobraževanje
Izbirno 8
186
60
54
72
(150)
4
4
5
5
Prosto izbirni predmet

izbirno

(72)

5

Praktično izobraževanje (PRI – 2)
POSLOVNA LOGISTIKA – katalog
ZAVAROVALNIŠTVO – katalog
BANČNIŠTVO – katalog
POŠTNI PROMET

obvezno

400

/

Diplomsko delo

obvezno

/

5

SKUPAJ

/

1000

60

V drugem letniku študent izbere eno izmed študijskih smeri:
POSLOVNA LOGISTIKA: 
M5, M 14, M 15 in M 16 (v obsegu 42 KT)
ZAVAROVALNIŠTVO: 
M5, M 10, M 11, M 12 in M 13 (v obsegu 42 KT)
BANČNIŠTVO: 
M5, M 6, M 9 in M 13 (v obsegu 42 KT)
POŠTNI PROMET: te smeri od 2017/18 dalje ne izvajamo več.

3. Vpisni pogoji:
Vpiše se lahko, kdor je končal:

 • s splošno maturo, poklicno maturo (ali z zaključnim izpitom oziroma diplomo pred letom 2002),  gimnazijo, ali katerikoli program za pridobitev srednje strokovne izobrazbe;
 • z mojstrskim ali delovodskim oziroma poslovodskim izpitom, če ima tri leta delovnih izkušenj ter opravi preizkus znanja iz slovenščine in matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.

4. Omejitev vpisa:
Če se v program prijavi več kandidatov kot je razpisanih vpisnih mest, šola s soglasjem ministra pristojnega za izobraževanje, sprejme sklep o omejitvi vpisa, kandidati pa se razvrstijo po številu doseženih točk.
Za kandidate s končano gimnazijo ali drugim končanim programom za pridobitev srednje strokovne izobrazbe (tudi petletni program, nadaljevalni program srednjega izobraževanja ali program poklicno-tehniškega izobraževanja) oziroma poklicni tečaj se štejejo:

 • ocene splošnega uspeha pri maturi, poklicni maturi ali zaključnem izpitu in
 • ocene splošnega uspeha v tretjem in četrtem letniku, oziroma zadnjih dveh letnikov srednje šole.
  Podrobnosti glede vpisa, omejitve vpisa in meril za izbiro so opisane v RAZPISU za vpis v višje strokovno izobraževanje, ki izide vsako leto v mesecu januarju.

5. Napredovanje:

 • REDNI  ŠTUDIJ
  Študent napreduje v 2. letnik, če je v celoti in uspešno opravil obveznosti vseh vaj, opravil praktično izobraževanje in opravil izpite v skupnem obsegu najmanj 45 KT.
 • IZREDNI  ŠTUDIJ
  Napredovanje v izrednem študiju ni omejeno (tečajna oblika študija).

6. Ponavljanje letnika:

 • REDNI  ŠTUDIJ
  Študent lahko ponavlja letnik, če opravi praktično izobraževanje in študijske obveznosti istega letnika v obsegu najmanj 20KT.
 • IZREDNI  ŠTUDIJ
  Ni ponavljanja (tečajna oblika).

7. Trajanje izobraževanja:

 • REDNI  ŠTUDIJ – 2. leti.
 • IZREDNI  ŠTUDIJ – do 3. leta

PRIPOROČILO ŠOLE:
Vpis priporočamo maturantom, ki so končali srednješolski program iz ekonomije, gimnazijo  oziroma ustrezno drugo smer.

Praktično izobraževanje:
• študentov, ki niso v delovnem razmerju:
Študent mora skleniti pogodbo o praktičnem izobraževanju s podjetjem, ki si ga poišče sam, oziroma mu pri tem pomaga šola.

• študentov, ki so v delovnem razmerju:
Študent, ki ima stalno zaposlitev in opravlja dela in naloge, ki so povezane s stroko za katero se izobražuje, in lahko z IZJAVO delovne organizacije to tudi dokaže, je oproščen praktičnega izobraževanja. Praktična znanja dokaže z izdelki, seminarskimi ali projektnimi nalogami, z zagovorom pri predmetih, kot to predpisuje študijski program.

Študent, ki ima stalno zaposlitev in ne opravlja del in nalog, neposredno povezanih z izobraževalnim programom, mora dodatno opraviti še dve seminarski nalogi iz stroke (pri predmetih ki si jih izbere sam) za 1. in 2. letnik posebej.