Ekonomski tehnik

A) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI

 • Slovenščina
 • Umetnost
 • Tuji jezik I
 • Tuji jezik II
 • Matematika
 • Zgodovina
 • Geografija
 • Sociologija
 • Psihologija
 • Kemija
 • Biologija
 • Športna vzgoja

B) OBVEZNI STROKOVNI MODULI

MODULVSEBINSKI SKLOPI
Poslovni projekti
 • Projektno delo
 • Informacijsko komunikacijska tehnologija
Poslovanje podjetja
 • Trženje
 • Menedžment
Ekonomika poslovanj
 • Poslovno računstvo in statistična analiza pojavov
 • Ekonomika podjetja
 • Temeljne računovodske informacije
Sodobno gospodarstvo
 • Razvoj in delovanje gospodarstva
 • Gospodarske dejavnosti
 • Temeljne pravne kulture
 • Pravno organizacijski vidiki poslovanja

C) OBVEZNI IZBIRNI MODULI

MODULVSEBINSKI SKLOPI
Finančno poslovanje
 • Finančni trgi in institucije
 • Plačilni promet in poslovanje z gotovino
 • Prodaja finančnih storitev
Komercialno poslovanje
 • Nabava in prodaja
 • Tržno komuniciranje
 • Razvrščanje blaga

Č) IZBIRNI MODULI

MODULVSEBINSKI SKLOPI
Bančno poslovanje
 • Komerciala – enostavnejše bančne storitve za fizične osebe
 • Bančno poslovanje v zalednih službah
Poštni promet
 • Poštno poslovanje
 • Trženje in kvaliteta poštnih storitev
Neposredno trženje (teletržnik)
 • Administrativno–komunikacijska dela
 • Neposredno trženje in zadovoljstvo kupcev
 • Trženjski informacijski sistemi

D) PRAKTIČNI POUK

E) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM

F) INTERESNE DEJAVNOSTI

G) ODPRTI KURIKULUM

• Strojepisje
• Poslovna korespondenca
• Finančna matematika
• Športni menedžment
• Strokovna terminologija v nemščini
• Zavarovalništvo
• Ekonomska geografija z ekologijo