Tehnik elektronskih komunikacij

A) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI

 • Slovenščina
 • Tuji jezik
 • Matematika
 • Umetnost
 • Zgodovina
 • Geografija
 • Psihologija ali sociologija
 • Fizika
 • Kemija
 • Športna vzgoja

B) OBVEZNI STROKOVNI MODULI

 • Informatika s tehniškim komuniciranjem
 • Uporaba IKT pri poslovanju
 • Upravljanje s programirljivimi napravami
 • Enosmerni in izmenični tokokrogi
 • Brezžične komunikacije
 • Prenosni sistemi
 • Osnovne merilne tehnike
 • Izdelava električnih in komunikacijskih instalacij

C) OBVEZNI IZBIRNI MODULI

Poklicni standard: sistemski operater elektronskih komunikacij 

 • Postavitev lokalnega telekomunikacijskega in računalniškega omrežja
 • Oprema za multimedijsko tehniko
 • Sistemske merilne tehnike

Poklicni standard: sistemski inštalater elektronskih komunikacij

 • Diagnosticiranje in odpravljanje napak
 • Zgradba sistemov in omrežij
 • Montaža TK-omrežja

Č) PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE V ŠOLI 

D) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM 

E) INTERESNE DEJAVNOSTI 

F) ODPRTI KURIKULUM


Moduli, ki jih nudi samo naša šola:

 • Prodaja in trženje telekomunikacijskih storitev
 • Servisiranje telekomunikacijske opreme
 • Strokovna terminologija v tujem jeziku

Praktično izobraževanje pri delodajalcu – NAVODILA in OBRAZCI