Predstavitev NPK

KAJ JE NACIONALNA POKLICNA KVALIFIKACIJA (NPK)?

Nacionalna poklicna kvalifikacija je formalno priznana usposobljenost, ki je potrebna za opravljanje poklica, zasnovanega na nacionalnih poklicnih standardih, in pridobljena na podlagi verificiranih izobraževalnih programov ali postopkov preverjanja in potrjevanja. Postopek preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij vključuje postopke, ki predhodno pridobljenemu znanju in spretnostim uradno priznajo določeno vrednost v odnosu do dogovorjenih poklicnih standardov.

NPK – nacionalne poklicne kvalifikacije

PREDNOSTI NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE:

  • dopolnjuje izobraževanje odraslih,
  • hitrejši sistem v primerjavi s klasičnim načinom izobraževanja,
  • nudi možnost prekvalifikacije ali dokvalifikacije,
  • omogoča pridobivanje izobrazbe po delih.

KAJ JE CERTIFIKAT?

Certifikat je nacionalno veljavna listina, s katero dokazujemo poklicno kvalifikacijo.

KAKO DO CERTIFIKATA NPK?

Kandidat za pridobitev NPK vloži prijavo za pridobitev certifikata pri izvajalcu preverjanja. K vlogi mora predložiti tudi listine in dokazila, ki izkazujejo kandidatova znanja in spretnosti, določene s katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti. Na podlagi dokazil se oblikuje portfolio (zbirna mapa) kandidatovih dosežkov in izkušenj, pridobljenih na različne načine, ki ga pregleda in potrdi strokovna komisija, imenovana s strani Državnega izpitnega centra.

SVETOVANJE

Pri pripravi portfolia (zbirne mape) in v postopku preverjanja in potrjevanja NPK vam nudimo individualno ali skupinsko svetovanje.

PRIJAVE

 

Svetovalka za NPK:

Karmen STELE
Telefon: 01 / 2342 466
E-pošta: karmen.stele@scpet.si