Kakovost

Svet zavoda ŠC PET je na seji dne 12. 1. 2022 na predlog direktorice ŠC PET potrdil imenovanje Komisije za kakovost v Enoti za izobraževanje odraslih v sestavi:

Predstavniki zavoda:

 1. Gregor Rakef, predsednik
 2. Katja Lajovec Klemenčič
 3. Srdjan Vuković
 4. Karmen Stele

Predstavnika delodajalcev:

 1. Helena Dolinšek – Zavod RS za zaposlovanje
 2. Maks Marinčič – T-2 d. o. o.

Predstavnika udeležencev izobraževanja odraslih:

 1. Karmen Seručar – EKO
 2. Jure Tanko – TEK

Naloge komisije za kakovost:

 • ustvarja razmere za uveljavljanje in razvijanje kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela na šoli,
 • razvija kazalnike kakovosti in merila ter inštrumente za vrednotenje kakovosti,
 • načrtuje, organizira in usklajuje spremljanje in zagotavljanje kakovosti na šoli,
 • skrbi za sprotno spremljanje in ocenjevanje kakovosti ter učinkovitosti dela na šoli,
 • sodeluje z organi šole, strokovnimi organi, pristojnimi za kakovost na državni in mednarodni ravni ter usposobljenimi institucijami,
 • sodeluje pri spremljanju kakovosti s pristojnimi organi v drugih šolah oziroma horizontalnih izobraževalnih institucijah z istega oziroma sorodnega področja izobraževanja in delodajalci na državni in mednarodni ravni,
 • spremlja razvoj kakovosti izobraževanja primerjalno z drugimi šolami na državni in mednarodni ravni,
 • spremlja zaposlitvene možnosti dijakov po zaključku izobraževanja,
 • pripravlja poročila o evalvaciji kakovosti za obravnavo na pristojnih organih zavoda in na državni ravni in
 • opravlja druge naloge po odločitvi pristojnih organov v skladu z zakonom.

Samoevalvacijsko poročilo 2016/2017

Samoevalvacijsko poročilo 2017/2018