UŽU – usposabljanje za življenjsko uspešnost

Izobraževalni programi UŽU (usposabljanje za življenjsko uspešnost) so javno veljavni programi, namenjeni zviševanju ravni pismenosti odraslih. V programe se vključujejo manj izobraženi odrasli, za katere je nacionalna raziskava pismenosti pokazala, da so z vidika pismenosti najbolj ranljivi.

Skupno jedro programov se nanaša na pridobivanje temeljnih spretnosti, povezanih s  pismenostjo (branje, pisanje, računanje), socialnih spretnosti, načel vseživljenjskega učenja in aktivnega državljanstva ter učenja računalništva. Specifične vsebine programov izhajajo iz izobraževalnih potreb in interesov posamezne ciljne skupine.

1.UŽU – Moj korakGlavni namen programa je obnavljanje in pridobivanje temeljnega znanja in spretnosti, kar udeležencem omogoča lažje obvladovanje situacij v vsakdanjem življenju, večjo samostojnost in odgovornost, vključevanje v različne družbene dejavnosti ter dvig samozavesti in posledično kakovosti življenja.

Program Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Moj korak je namenjen odraslim s posebnimi potrebami.

Teme: socialne veščine, osnove računalništva (Word, internet, elektronska pošta), spoznavanje veščin komunikacije, osnove fotografiranja, slikanje, skrb za svoje zdravje, družabne igre, obisk knjižnice in še marsikaj zanimivega.

2.UŽU – Most do izobrazbeGlavni namen programa je, da udeleženci pridobijo učne navade, tehnike in spretnosti, ki jim bodo olajšale ponovni vstop v izobraževanje, hkrati pa osvežujejo tudi znanje, ki jim pomaga pri reševanju vsakodnevnih problemov. Program je namenjen odraslim, ki si želijo pridobiti dodatna uporabna znanja ter se v bodoče vključiti v srednjo ali poklicno šolo.

Teme programa: osnove računalništva in tujega jezika, komunikacija,  metode učinkovitega učenja, aktivno državljanstvo, urejanje financ, aranžiranje, zdrav način življenja in še veliko zanimivega glede na želje in interese udeležencev programa.

3.UŽU – Jaz in moje delovno mestoProgram je namenjen zaposlenim z nižjo stopnjo izobrazbe, in sicer na delovnih mestih, ki se ukinjajo zaradi spremembe tehnologije in prenosa proizvodnje na območja s cenejšo delovno silo, in tistim zaposlenim, ki želijo pridobiti osnovnošolsko ali poklicno izobrazbo.

Pri zaposlenih želimo spodbuditi razvoj in izpopolnjevanje temeljnih zmožnosti za kakovostno opravljanje dela in nalog na delovnih mestih, ki jih zasedajo, in za samostojno opravljanje delovnih nalog in zahtev, ki jih prinaša razvoj dela (razvoj tehnologije, organizacijske spremembe, poslovne spremembe). Program spodbuja k ustvarjalnemu opravljanju dela, k nadaljnjemu poklicnemu in osebnostnemu razvoju ter k zviševanju izobrazbene ravni.

4.UŽU – Izzivi podeželjaPodeželje je vir številnih možnosti, ki predstavljajo izziv in priložnost za njegovo prebivalstvo. Ljudje včasih težko prepoznajo prednosti, ki jih ponuja njihovo okolje. Program Izzivi podeželja je namenjen vsem, ki si želijo izboljšati svoj socialni položaj in osvežiti znanje, ki jim bo pomagalo pri reševanju problemov.

Če živite na podeželju in želite izkoristiti priložnosti svojega okolja (izobraževanje, usposabljanje, dopolnilno delo, samozaposlitev), je ta program za vas. Delo poteka v obliki projektnega učenja v skupini do 16 udeležencev.

5.UŽU – Beremo in pišemo skupajProgram je namenjen staršem, ki imajo otroke v prvi triadi osnovne šole. Temeljni namen programa je pomagati staršem, da dobijo koristna znanja o tem, kako pomagati svojim otrokom pri učenju, pisanju domačih nalog, motiviranju itd. Delo poteka v obliki projektnega učenja v skupini od 6 do 8 staršev, ki program obiskujejo skupaj s svojimi otroki.