Ekonomski tehnik

Dijaki pridobijo temeljna znanja za razumevanje delovanja gospodarstva. V času šolanja razvijajo lastnosti, ki so podlaga za uspešno opravljanje poklica – odgovornost, delavnost, komunikativnost, natančnost in kreativnost. V okviru pouka in različnih projektov se urijo v timskem delu in razvijajo podjetnost in zdravo tekmovalnost. V zadnjem času dajemo poudarek tudi trajnostnemu gospodarjenju in razvijamo pozitiven odnos do varovanja okolja.

VPIS: z uspešno končano osnovno šolo

TRAJANJE: 4 leta

PRIDOBLJENA IZOBRAZBA: ekonomski tehnik

ZNANJA IN KOMPETENCE, KI JIH DIJAKI PRIDOBIJO:

 • poznajo zakonitosti sodobnega tržnega gospodarstva
 • poznajo organizacijo in poslovanje podjetja
 • uporabljajo temeljna znanja s področja marketinga
 • poznajo osnovne funkcije finančnega trga in finančnih posrednikov
 • poznajo vlogo in dejavnosti finančnih ustanov
 • opišejo nabavne, skladiščne in prodajne postopke
 • poznajo osnove računovodstva
 • uporabljajo orodja Office
 • komunicirajo s strankami in sodelavci
 • desetprstno slepo tipkajo
 • opišejo premoženjska in osebna zavarovanja
 • poznajo enostavne bančne storitve za fizične osebe in delovanje zalednih služb v bankah
 • poznajo poštne storitve
 • komunicirajo v dveh tujih jezikih
 • naziv ekonomski tehnik

POSEBNOSTI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA NA NAŠI ŠOLI:

 • dijakom prijazna šola
 • sodobne učne metode in pristopi k poučevanju
 • široko področje zaposlovanja
 • skrb za stalno strokovno izobraževanje učiteljev
 • izmenjava izkušenj s partnerskimi šolami v tujini
 • možnost opravljanja obvezne prakse pri delodajalcih v tujini
 • organizirano delo v oddelkih z dijaki športniki in podpora pri ustvarjanju dvojne kariere

DELOVNA PODROČJA IN MOŽNOSTI ZAPOSLITVE:

 • velika in mala podjetja
 • banke in druge finančne institucije
 • pošta
 • zavarovalnice
 • državna uprava in občinska uprava
 • zavodi
 • lastno podjetje

NADALJEVANJE IZOBRAŽEVANJA/ŠOLANJA: na višješolskih in visokošolskih programih in na nekaterih univerzitetnih programih z dodatnim predmetom na splošni maturi

Predmetnik IP ekonomski tehnik za dijake, vpisane od 2019/20 dalje

PREDMETNIK: EKONOMSKI TEHNIK 

A – Splošno izobraževalni predmeti:

OZNAKA PROGRAMSKA ENOTA OBVEZNO/

IZBIRNO

ŠT. UR TEDENSKO PO LETNIKIH
1.  2. 3. 4.
P1 SLOVENŠČINA obvezno 3 4 4 3
P2 MATEMATIKA obvezno 2 3 3 3
P3 TUJI JEZIK 1 (ANGLEŠČINA) obvezno 3 3 3 3
P4 TUJI JEZIK 2 (NEMŠČINA) obvezno 2 2 2 0
P5 UMETNOST obvezno 0 2 0 0
P6 ZGODOVINA obvezno 3 0 0 0
P7 GEOGRAFIJA obvezno 2 0 0 0
P8 SOCIOLOGIJA obvezno 0 2 0 0
P9 PSIHOLOGIJA obvezno 0 0 0 2
P10 KEMIJA obvezno 3 0 0 0
P11 BIOLOGIJA obvezno 3 0 0 0
P12 ŠPORTNA VZGOJA obvezno 3 3 2 2

B – Strokovni moduli

OZNAKA PROGRAMSKA ENOTA OBVEZNO/

IZBIRNO

ŠT. UR TEDENSKO PO LETNIKIH
1. 2. 3. 4.
M1 POSLOVNI PROJEKTI obvezno 2 2 0 3
M2 POSLOVANJE PODJETIJ obvezno 0 2 3 3
M3 EKONOMIKA POSLOVANJA obvezno 0 2 3 2
M4 SODOBNO GOSPODARSTVO obvezno 2 2 3 3
M5 FINANČNO POSLOVANJE obvezno – izbirno 0 0 2 2
M7 KOMERCIALNO POSLOVANJE obvezno – izbirno 0 2 2 0
M9 ZAVAROVALNE STORITVE Izbirno 0 0 3 0
M10 BANČNO POSLOVANJE Izbirno 0 0 3 0
M11 POŠTNI PROMET Izbirno 0 0 3 0
M13 NEPOSREDNO TRŽENJE izbirno 0 0 3 0

 

C – Praktično usposabljanje v šoli

PROGRAMSKA ENOTA OBVEZNO/

IZBIRNO

ŠT. UR TEDENSKO PO LETNIKIH
1. 2. 3. 4.
PRAKTIČNI POUK obvezno 4 4 7 7

 

Č – Praktično usposabljanje pri delodajalcu

PROGRAMSKA ENOTA OBVEZNO/

IZBIRNO

ŠT. TEDNOV PO LETNIKIH
1. 2. 3. 4.
PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM obvezno 0 0 4 0

D – Interesne dejavnosti

PROGRAMSKA ENOTA OBVEZNO/

IZBIRNO

LETNIKI
1. 2. 3. 4.
Obvezni del obvezno vsi letniki
Vsebine povezane s programom obvezno vsi letniki
Prosta izbira obvezno vsi letniki

 

E – Odprti kurikulum

PROGRAMSKA ENOTA OBVEZNO/

IZBIRNO

ŠT. UR TEDENSKO PO LETNIKIH
1. 2. 3. 4.
KOMUNICIRANJE V POSLOVNEM OKOLJU (VSI) obvezno 2 0 0 0
POSLOVNA KORESPONDENCA (VSI) obvezno 0 2 0 0
MATEMATIKA V EKONOMIJI (VSI) obvezno 1 0 0 0
FINANČNA MATEMATIKA (VSI) obvezno 0 0 2 0
MANAGEMENT  obvezno 0 0 0 2
MANAGEMENT V ŠPORTU (ODDELKI Z DIJAKI ŠPORTNIKI) obvezno 0 0 0 2
STROKOVNA TERMINOLOGIJA V NEMŠČINI (VSI) obvezno 0 0 0 2
EKONOMSKA GEOGRAFIJA Z EKOLOGIJO obvezno 0 2 0 0
TRAJNOSTNI RAZVOJ GOSPODARSTVA obvezno 0 0 2 0
POSLOVNA LOGISTIKA (VSI) obvezno 0 0 0 2
PREVENTIVA V ŠPORTU obvezno 1 1 2 1

 

Pogoji za dokončanje izobraževanja:

 • uspešno zaključeni vsi štirje letniki in
 • opravljena poklicna matura.

POKLICNA MATURA OBSEGA:

 1. Obvezni del:
 • pisni in ustni izpiti iz slovenščine,
 • pisni in ustni izpiti iz gospodarstva.
 1. Izbirni del:
 • pisni in ustni izpiti iz tujega jezika ali matematike,
 • izdelek oziroma storitev z zagovorom.

Pojasnilo k predmetniku

 • Informatika je integrirana v modulu M1.
 • Izbirni moduli: šola je izbrala 2 strokovna modula M5 in M7, dijaki v 3. letniku lahko izbirajo med strokovnimi moduli M9, M10, M11 in M13.