Ekonomski tehnik

Dijaki pridobijo temeljna znanja za razumevanje delovanja gospodarstva. V času šolanja razvijajo lastnosti, ki so podlaga za uspešno opravljanje poklica – odgovornost, delavnost, komunikativnost, natančnost in kreativnost. V okviru pouka in različnih projektov se urijo v timskem delu in razvijajo podjetnost in zdravo tekmovalnost. V zadnjem času dajemo poudarek tudi trajnostnemu gospodarjenju in razvijamo pozitiven odnos do varovanja okolja.

VPIS: z uspešno končano osnovno šolo

TRAJANJE: 4 leta

PRIDOBLJENA IZOBRAZBA: ekonomski tehnik

ZNANJA IN KOMPETENCE, KI JIH DIJAKI PRIDOBIJO:

 • poznajo zakonitosti sodobnega tržnega gospodarstva
 • poznajo organizacijo in poslovanje podjetja
 • uporabljajo temeljna znanja s področja marketinga
 • poznajo osnovne funkcije finančnega trga in finančnih posrednikov
 • poznajo vlogo in dejavnosti finančnih ustanov
 • opišejo nabavne, skladiščne in prodajne postopke
 • poznajo osnove računovodstva
 • uporabljajo orodja Office
 • komunicirajo s strankami in sodelavci
 • desetprstno slepo tipkajo
 • opišejo premoženjska in osebna zavarovanja
 • poznajo enostavne bančne storitve za fizične osebe in delovanje zalednih služb v bankah
 • poznajo poštne storitve
 • komunicirajo v dveh tujih jezikih
 • naziv ekonomski tehnik

POSEBNOSTI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA NA NAŠI ŠOLI:

 • dijakom prijazna šola
 • sodobne učne metode in pristopi k poučevanju
 • široko področje zaposlovanja
 • skrb za stalno strokovno izobraževanje učiteljev
 • izmenjava izkušenj s partnerskimi šolami v tujini
 • možnost opravljanja obvezne prakse pri delodajalcih v tujini
 • organizirano delo v oddelkih z dijaki športniki in podpora pri ustvarjanju dvojne kariere

DELOVNA PODROČJA IN MOŽNOSTI ZAPOSLITVE:

 • velika in mala podjetja
 • banke in druge finančne institucije
 • pošta
 • zavarovalnice
 • državna uprava in občinska uprava
 • zavodi
 • lastno podjetje

NADALJEVANJE IZOBRAŽEVANJA/ŠOLANJA: na višješolskih in visokošolskih programih in na nekaterih univerzitetnih programih z dodatnim predmetom na splošni maturi

Predmetnik IP ekonomski tehnik za dijake, vpisane od 2019/20 dalje

PREDMETNIK: EKONOMSKI TEHNIK 

A – Splošno izobraževalni predmeti:

OZNAKAPROGRAMSKA ENOTAOBVEZNO/

IZBIRNO

ŠT. UR TEDENSKO PO LETNIKIH
1. 2.3.4.
P1SLOVENŠČINAobvezno3443
P2MATEMATIKAobvezno2333
P3TUJI JEZIK 1 (ANGLEŠČINA)obvezno3333
P4TUJI JEZIK 2 (NEMŠČINA)obvezno2220
P5UMETNOSTobvezno0200
P6ZGODOVINAobvezno3000
P7GEOGRAFIJAobvezno2000
P8SOCIOLOGIJAobvezno0200
P9PSIHOLOGIJAobvezno0002
P10KEMIJAobvezno3000
P11BIOLOGIJAobvezno3000
P12ŠPORTNA VZGOJAobvezno3322

B – Strokovni moduli

OZNAKAPROGRAMSKA ENOTAOBVEZNO/

IZBIRNO

ŠT. UR TEDENSKO PO LETNIKIH
1.2.3.4.
M1POSLOVNI PROJEKTIobvezno2203
M2POSLOVANJE PODJETIJobvezno0233
M3EKONOMIKA POSLOVANJAobvezno0232
M4SODOBNO GOSPODARSTVOobvezno2233
M5FINANČNO POSLOVANJEobvezno – izbirno0022
M7KOMERCIALNO POSLOVANJEobvezno – izbirno0220
M9ZAVAROVALNE STORITVEIzbirno0030
M10BANČNO POSLOVANJEIzbirno0030
M11POŠTNI PROMETIzbirno0030
M13NEPOSREDNO TRŽENJEizbirno0030

 

C – Praktično usposabljanje v šoli

PROGRAMSKA ENOTAOBVEZNO/

IZBIRNO

ŠT. UR TEDENSKO PO LETNIKIH
1.2.3.4.
PRAKTIČNI POUKobvezno4477

 

Č – Praktično usposabljanje pri delodajalcu

PROGRAMSKA ENOTAOBVEZNO/

IZBIRNO

ŠT. TEDNOV PO LETNIKIH
1.2.3.4.
PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOMobvezno0040

D – Interesne dejavnosti

PROGRAMSKA ENOTAOBVEZNO/

IZBIRNO

LETNIKI
1.2.3.4.
Obvezni delobveznovsi letniki
Vsebine povezane s programomobveznovsi letniki
Prosta izbiraobveznovsi letniki

 

E – Odprti kurikulum

PROGRAMSKA ENOTAOBVEZNO/

IZBIRNO

ŠT. UR TEDENSKO PO LETNIKIH
1.2.3.4.
KOMUNICIRANJE V POSLOVNEM OKOLJU (VSI)obvezno2000
POSLOVNA KORESPONDENCA (VSI)obvezno0200
MATEMATIKA V EKONOMIJI (VSI)obvezno1000
FINANČNA MATEMATIKA (VSI)obvezno0020
MANAGEMENT obvezno0002
MANAGEMENT V ŠPORTU (ODDELKI Z DIJAKI ŠPORTNIKI)obvezno0002
STROKOVNA TERMINOLOGIJA V NEMŠČINI (VSI)obvezno0002
EKONOMSKA GEOGRAFIJA Z EKOLOGIJOobvezno0200
TRAJNOSTNI RAZVOJ GOSPODARSTVAobvezno0020
POSLOVNA LOGISTIKA (VSI)obvezno0002
PREVENTIVA V ŠPORTUobvezno1121

 

Pogoji za dokončanje izobraževanja:

 • uspešno zaključeni vsi štirje letniki in
 • opravljena poklicna matura.

POKLICNA MATURA OBSEGA:

 1. Obvezni del:
 • pisni in ustni izpiti iz slovenščine,
 • pisni in ustni izpiti iz gospodarstva.
 1. Izbirni del:
 • pisni in ustni izpiti iz tujega jezika ali matematike,
 • izdelek oziroma storitev z zagovorom.

Pojasnilo k predmetniku

 • Informatika je integrirana v modulu M1.
 • Izbirni moduli: šola je izbrala 2 strokovna modula M5 in M7, dijaki v 3. letniku lahko izbirajo med strokovnimi moduli M9, M10, M11 in M13.