Šolska prehrana

ŠOLSKA PREHRANA v času izvajanja ukrepov za preprečevanje okužbe s SARS-CoV-2, velja od 1. 9. 2020

Dijakom sistem omogoča predhodno naročanje/odjavo obrokov, in sicer do 9.00 ure za naslednji dan. Dijak ima možnost, da izbere meni, ki mu ustreza, preko portala eAsistent v zavihku Prehrana. Če ne izbere nobenega, mu pripada 1. meni.

Odjavo od šolskega obroka/malice lahko uredijo starši in dijaki, če jih starši za to pooblastijo, oziroma polnoletni dijaki. Starši oziroma dijaki odjavijo šolsko malico na naslednje načine:

  • preko portala eAsistent v zavihku Prehrana,
  • na elektronski naslov peter.koscak@scpet.si,

Posamezni obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi vsaj do 9.00 ure za naslednji dan. Šola sama odjavi šolsko prehrano dijakom, kadar imajo organizirane dejavnosti v sklopu šole izven prostora šole (športni dnevi, zdravniški pregledi).

Če se dijak od malice ne odjavi in obroka ne prevzame, se ta šteje kot prevzet in se ga obračuna.

Simona Zupančič, ravnateljica

Navodila za prijavo/odjavo na šolsko prehrano

Prijavo za šolsko prehrano šoli oddajo starši, polnoletni dijaki, skrbniki in druge osebe, pri katerih so posamezni dijaki v oskrbi (v nadaljnjem besedilu: vlagatelji). Prijava se praviloma odda v mesecu juniju za prihodnje šolsko. Odda se lahko tudi kadarkoli med šolskim letom. Prijava se lahko kadarkoli prekliče. Preklic velja z naslednjim dnem po prejemu preklica.

Posamezni obrok šolske prehrane se lahko odjavi. Vlagatelji lahko v prijavi na šolsko prehrano podaste izjavo, da obveznost odjave posameznega obroka prenašate na dijaka. Posamezni obrok za dijaka, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih ter srečanjih, na katerih sodeluje v imenu šole, odjavi šola.

Prijave oddajte po koncu opravljenih dopolnilnih izpitov v tajništvo Šolskega centra ali pa po pošti na naslov ŠC PET, Celjska ulica 16, 1000 Ljubljana.

Vloga za prijavo:
Vloga za prijavo na šolsko prehrano (.doc)
Vloga za prijavo na šolsko prehrano (.pdf)

Soglasje za direktno obremenitev SEPA (SDD) (trajnik)
SOGLASJE za direktno obremenitev (.doc)
SOGLASJE za direktno obremenitev (.pdf)

Odjava šolske prehrane
Odjavo šolske prehrane v tekočem šolskem letu urejajo starši oziroma zakoniti zastopniki ali polnoletni dijak. Odjava je možna le v pisni obliki.
Odjava šolske malice (.doc)
Odjava šolske malice (.pdf)

Pomembne informacije:
Pravila šolske prehrane v ŠC PET (.pdf)

Dodatne informacije:
Peter KOŠČAK
M: peter.koscak@scpet.si
T: 01 / 234 2 400