Za šolsko leto 2024/2025 smo MVI predlagali razpis 84 mest za novince za program ekonomski tehnik (vključno z dijaki športniki) in 56 mest za novince za program tehnik elektronskih komunikacij.

V programe srednjega strokovnega izobraževanja se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil osnovno šolo ali kdor je končal program nižjega poklicnega izobraževanja.

Rok za oddajo prijavnic za vpis v srednje šole za šolsko leto 2024/2025 je 2. april 2024.

Kandidati, ki se nameravajo v šolskem letu 2024/2025 vpisati v 1. letnik srednjega strokovnega oziroma tehničnega izobraževanja natisnejo in izpolnijo prijavnico (MŠŠ-2-1, 20/08), ki jo najdejo na spletni strani eUprave ali jo dobijo v svetovalni službi svoje osnovne šole.

Kjer je to mogoče, prijavnice devetošolcev zbirajo svetovalne službe osnovnih šoli in jih posredujejo izbranim srednjim šolam.

Kandidati, ki bi želeli prijavnice poslati individualno ali trenutno ne obiskujejo devetega razreda in prijavnice ne morejo oddati na svoji osnovni šoli, jo lahko pošljejo priporočeno na naslov šole: Srednja tehniška in strokovna šola, Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana, Celjska ulica 16, 1000 Ljubljana ali oddajo osebno v tajništvu šole.

Do 2. aprila 2024 morajo prijave oddati vsi učenci, ki se želijo v naslednjem šolskem letu vpisati v prvi letnik.

To pa ne velja za tiste učence, ki osnovno šolo zaključujejo v tujini in dijake, ki želijo v naslednjem šolskem letu zamenjati srednješolski program. Ti kandidati se lahko prijavijo še do 16. 5. 2024. Prijavijo se lahko v vse programe, ki nimajo omejitve vpisa.

8. aprila 2024 bodo znani podatki o številu prijav za vpis, MIZŠ jih bo objavilo na svoji spletni strani.

Morebiten prenos prijav s šole na šolo bo možen do 23. aprila 2024 do 15. ure.

Vsi prijavljeni kandidati bodo do 29. maja 2024 pisno obveščeni o morebitnih omejitvah vpisa in o poteku prvega kroga vpisa, ki bo potekal v času od 17. junija do vključno 21. junija 2024 do 14. ure.

Kandidati za oddelke z dijaki športniki v marcu ne prilagajo dokazil o izpolnjevanju športnih pogojev. Dokazila, potrebna za vključitev v oddelek z dijaki športniki (izjava trenerja, potrdilo kluba o športnih ciljih, potrdilo o statusu, kopija športno-vzgojnega kartona) predložijo junija ob vpisu.

Kandidati, ki bodo izpolnjevali pogoje, bodo do 21. junija 2026 tudi vpisani.

V primeru omejitve vpisa, bodo imeli neizbrani kandidati do 26. junija 2024 (do 15. ure) čas, da bodo rangirali do deset šol, ki bodo imele še prosta mesta.

Drugi krog vpisa bo izveden do 2. julija 2024 in naslednji dan, 3. julija 2024, bodo razporejeni kandidati tudi vpisani na izbrano šolo.

Prosta mesta po prvem in drugem krogu izbirnega postopka bodo do 4. julija 2024 objavljena na spletni strani MIZŠ. Šola bo do 31. avgusta 2024 še sprejemala prijave na preostala prosta mesta.