Za šolsko leto 2022/2023 razpisujemo za novince 84 mest za program ekonomski tehnik (vključno z dijaki športniki) in 56 mest za program tehnik elektronskih komunikacij.

V programe srednjega strokovnega izobraževanja se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil osnovno šolo ali kdor je končal program nižjega poklicnega izobraževanja.

Rok za oddajo prijavnic za vpis v srednje šole za šolsko leto 2022/2023 je  4. 4. 2022.

Kandidati, ki se nameravajo v šolskem letu 2022/2023 vpisati v 1. letnik srednjega strokovnega oziroma tehničnega izobraževanja natisnejo in izpolnijo prijavnico (MŠŠ-2-1, 20/08), ki jo najdejo na spletni strani eUprave (povezava: eUprava) ali jo dobijo v svetovalni službi svoje osnovne šole.

Kjer je to mogoče, prijavnice devetošolcev zbirajo svetovalne službe osnovnih šoli in jih posredujejo izbranim srednjim šolam.

Kandidati, ki bi želeli prijavnice poslati individualno ali trenutno ne obiskujejo devetega razreda in prijavnice ne morejo oddati na svoji osnovni šoli, jo lahko pošljejo priporočeno (NE s povratnico) na naslov šole: Srednja tehniška in strokovna šola, Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana, Celjska ulica 16, 1000 Ljubljana ali oddajo osebno v tajništvu šole.

Do 4. aprila 2022 morajo prijave oddati vsi učenci, ki se želijo v naslednjem šolskem letu vpisati v prvi letnik. To pa ne velja za tiste učence, ki osnovno šolo zaključujejo v tujini in dijake, ki želijo v naslednjem šolskem letu zamenjati srednješolski program. Ti kandidati se lahko prijavijo še do 20. 5. 2022. Prijavijo se lahko v vse programe, ki nimajo omejitve vpisa.

aprila 2022 bodo znani podatki o številu prijav za vpis, MIZŠ jih bo objavilo na svoji spletni strani.

Morebiten prenos prijav s šole na šolo bo možen do 25. aprila 2022 do 14. ure.

Kasnejši prenos prijav je po pravilniku omogočen le iz utemeljenih razlogov s sklepom ravnatelja.

Vsi prijavljeni kandidati bodo do 27. maja 2022 pisno obveščeni o morebitnih omejitvah vpisa in o poteku prvega kroga vpisa, ki bo potekal v času od 16. junija do vključno 21. junija 2022.

Kandidati za oddelke za dijake športnike v marcu ne predlagajo dokazil o izpolnjevanju športnih pogojev.  Dokazila, potrebna za vključitev v oddelek z dijaki športniki (izjava trenerja, potrdilo kluba o športnih ciljih, potrdilo o statusu, kopija športno-vzgojnega kartona) predložijo junija ob vpisu.

Kandidati, ki bodo izpolnjevali pogoje, bodo do 21. junija tudi vpisani.

V primeru omejitve vpisa, bodo imeli neizbrani kandidati do 24. junija 2021 (do 15. ure) čas, da bodo rangirali do deset šol, ki bodo imele še prosta mesta.

Drugi krog vpisa bo izveden do 30. junija 2022 in naslednji dan, 1. julija 2022, bodo razporejeni kandidati tudi vpisani na izbrano šolo.

Prosta mesta po prvem in drugem krogu izbirnega postopka bodo do 4. julija 2022 objavljena na spletni strani MIZŠ. Šola bo do 31. avgusta 2022 še sprejemala prijave na preostala prosta mesta.