Tehnik elektronskih komunikacij

Smo edina srednja tehniška in strokovna šola v Sloveniji, ki izvaja izobraževanje po programu tehnik elektronskih komunikacij. Naši dijaki v prvem letniku pridobijo temeljna znanja s področja elektrotehnike in usvojijo postopke načrtovanja, izdelave in preizkušanja električnih in elektronskih vezij. Strokovni moduli v višjih letnikih so namenjeni spoznavanju telekomunikacijskih, računalniških in brezžičnih omrežij ter naprav, potrebnih za prenos in obdelavo informacij. Dijaki usvojijo osnove programiranja z različnimi programskimi jeziki in se spoznajo z veščinami s področja marketinga in podjetništva. Po končanem šolanju so usposobljeni za delo na področju montaže, vzdrževanja, razvoja in servisiranja TK- in računalniških omrežij in naprav. Možno zaposlitev lahko iščejo tudi na področju multimedijskih storitev, saj poznajo osnove obdelave slik in videa.

 

VPIS: z uspešno končano osnovno šolo

TRAJANJE: 4 leta

PRIDOBLJENA IZOBRAZBA: tehnik elektronskih komunikacij

ZNANJA IN KOMPETENCE, KI JIH DIJAKI PRIDOBIJO:

 • načrtovanje in postavitev TK- in računalniških omrežij
 • vzdrževanje in servisiranje TK- in računalniških naprav
 • konfiguracija naprav v omrežjih
 • postavitev in vzdrževanje sistema VoIP
 • modeliranje in 3D-tisk
 • izvajanje TK- storitev
 • programiranje aplikacij na programirljivih napravah
 • programiranje in povezovanje naprav v omrežja LPWAN
 • obdelava slik in montaža videa
 • temelji ekonomije, podjetništva in marketinga
 • polaganje, ožičenje, izvajanje osnovnih meritev in vzdrževalnih del v različnih vrstah električnih in komunikacijskih inštalacij

POSEBNOSTI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA NA NAŠI ŠOLI:

 • edinstven program v Sloveniji
 • dijakom prijazna šola
 • sodobne učne metode in pristopi k poučevanju
 • široko področje zaposlovanja
 • skrb za stalno strokovno izobraževanje učiteljev
 • izmenjava izkušenj s partnerskimi šolami v tujini
 • možnost opravljanja obvezne prakse pri delodajalcih v tujini

DELOVNA PODROČJA IN MOŽNOSTI ZAPOSLITVE

 • podjetja, ki se ukvarjajo s prenosom, oblikovanjem in sprejemom informacij
 • podjetja, ki so uporabniki storitev s področja TK in elektronskih komunikacij
 • podjetja, ki se ukvarjajo z modeliranjem in 3D tiskom
 • podjetja, ki se ukvarjajo z načrtovanjem, postavitvijo in vzdrževanjem namenskih omrežij LPWAN
 • podjetja, ki se ukvarjajo z električnimi in komunikacijskimi inštalacijami
 • podjetja, ki se ukvarjajo s trženjem komunikacijskih naprav
 • podjetja, ki se ukvarjajo z multimedijo in video distribucijo
 • vojska
 • samozaposlitev v obliki s. p. ali d. o. o.

NADALJEVANJE IZOBRAŽEVANJA/ŠOLANJA:

 • Višja strokovna šola v ŠC PET
 • Fakulteta za elektrotehniko
 • Fakulteta za računalništvo in informatiko
 • Fakulteta za matematiko in fiziko

Predmetnik IP tehnik elektronskih komunikacij za dijake, vpisane do 2019/20

PREDMETNIK: TEHNIK ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ

 

Oznaka Predmet/Modul Obvezno

Izbirno

Skupno število   ur Število  kreditnih točk
 

A – Splošnoizobraževalni predmeti

  Slovenščina obvezno 487 24
  Tuji jezik obvezno 417 20
  Matematika  obvezno 383 19
  Umetnost obvezno 68 3
  Zgodovina obvezno 102 5
  Geografija obvezno 68 3
  Psihologija ali Sociologija obvezno 68 3
  Fizika obvezno 136 6
  Kemija obvezno 68 3
  Športna vzgoja obvezno 340 14
Skupaj A   2137 100
 

B – Strokovni moduli

M1 Informatika s tehniškim komuniciranjem obvezno 200 7
M2 Elektrotehnika 1 obvezno 170 8
M3 Elektrotehnika 2 obvezno 170 8
M4 Programiranje obvezno 170 8
M5 Brezžične komunikacije obvezno 170 8
M6 Prenosni sistemi obvezno 170 8
M7 Meritve v telekomunikacijah obvezno 136 7
M8 Inštalacije obvezno 204 10
M9 Komunikacijska omrežja obvezno 170 8
M10 Telekomunikacijske storitve obvezno 136 7
M11 Podjetništvo obvezno 68 4
Skupaj B (vsota ur, povezana z enim izmed dveh izhodov programa)   1764 83
 

C – Praktično izobraževanje v šoli

  Praktični pouk   480 19
 

Č – Praktično usposabljanje z delom

  Praktično usposabljanje z delom pri delodajacu   304 12
 

D – Interesne dejavnosti

  Interesne dejavnosti   352 14
 

E – Odprti del kurikuluma

  Odprti kurikulum   400 27
Skupaj pouk (A + B + E)   4237       210
Skupaj praktično izobraževanje (C + Č)   784 31
Skupaj izobraževanje v šoli (A + B + D + E)   4589 224
Skupaj (A + B + Č + D + E)   4893 236
Poklicna matura 4
Skupaj kreditne točke   240
 
Število tednov izobraževanja v šoli   135  
Število tednov praktičnega izobraževanja v podjetju   8  
Število tednov interesnih dejavnosti   11  
Skupno število tednov izobraževanja   150  

Razdelitev ur strokovnih modulov po letnikih (usklajena verzija)

SIP = splošno izobraževalni predmeti; OK = odprti kurikulum

1. Letnik

Elektrotehnika 1 5 Prostor za SIP + OK
Inštalacije 2
ITK 3
SKUPAJ 10 22

 

2. Letnik

Elektrotehnika 2 5 Prostor za SIP + OK
Inštalacije 2
ITK 3
Programiranje 3
SKUPAJ 13 17+2 (KE*)

 

3. Letnik

BKO 2 Prostor za SIP + OK
PSN 2
Meritve v TK 2
TK storitve 2
Kom. omrežja 2
programiranje 3
podjetništvo 2
SKUPAJ 15 15+2 (OMU)

 

4. Letnik

BKO 3 Prostor za SIP + OK
PSN 3
Meritve v TK 2
TK storitve 2
Kom. omrežja 3
Inštalacije 2
SKUPAJ 15 15+2 (OMU)

Pojasnilo k predmetniku

 • Izbirni predmeti: šola je izbrala predmet psihologija v 4. letniku.
 • Izbirni strokovni moduli: šola ali dijak lahko izbere tri strokovne module od M9 do M14 v 3. letniku. Oblikovanje skupin in izbira poklicnega standarda poteka v skladu z normativi in standardi za oblikovanje skupin.