Šolski sklad

Šolski sklad – namen:

  • pridobivanje sredstev iz prispevkov domačih in tujih pravnih in fizičnih oseb, donacij, zapuščin in drugih virov,
  • sofinanciranje razvojno-raziskovalnih projektov,
  • sofinanciranje nakupa nadstandardne opreme in s tem povezanih storitev,
  • sofinanciranje razvojno raziskovalne dejavnosti dijakov
  • sofinanciranje dejavnosti dijakov, ki niso sestavni del programa oz. se ne financirajo iz javnih sredstev.

Sklad vodi Upravni odbor šolskega sklada, ki ga sestavljajo trije predstavniki zaposlenih in štirje predstavniki staršev. Na seje Upravnega odbora šolskega sklada je vabljen tudi predstavnik dijakov.

UPRAVNI ODBOR ŠOLSKEGA SKLADA
Predsednik Upravnega odbora šolskega sklada je Marko Dolenšek, namestnik pa Gregor Rakef.

PREDSTAVNIKI STARŠEV

  • Tea Tomše, 2.B
  • Darinka Marković, 3.D
  • Jerneja Kukovica, 1.C
  • Anja Anič, 1.D

 

PREDSTAVNIKI ZAPOSLENIH

Miranda Pleničar, učiteljica slovenščine
Gregor Rakef, učitelj strokovnih modulov na programu tehnik elektronskih komunikacij
Marko Dolenšek, učitelj matematike

PREDSTAVNIK DIJAKOV

Ivan Kislitsin, 1.E

Delo Upravnega odbora šolskega sklada poteka v skladu s 135. členom Zakona o  organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter Poslovnika o delu šolskega sklada na STSŠ ŠC PET.

Dokumenti