Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti so sestavni del predmetnikov izobraževalnih programov srednjega strokovnega izobraževanja in znašajo 352 ur v vseh štirih letih izobraževanja, kar pomeni  88 ur na letnik. Čeprav je namen interesnih dejavnosti razbremeniti dijake od šolskega pouka, pomenijo med drugim tudi enega od načinov za razširjanje in poglabljanje splošnega in posebnega znanja, povezanega s cilji izobraževalnih programov, še posebej pa z uresničevanjem ciljev ključnih kompetenc. Hkrati je z interesnimi dejavnostmi dijakom omogočeno, da odkrivajo tudi področja, ki niso opredeljena s programom, po katerem se izobražujejo, ter da spoznavajo svoje talente in jih razvijajo. Z možnostjo proste izbire med posameznimi dejavnostmi naj bi se spreminjala tudi odnos dijaka do dela in njegova odgovornost za lastne odločitve.

Izvajajo se kot vsebinski sklopi v čim bolj strnjeni obliki in ne kot razporejene ure v okviru urnika. Dijaki na podlagi programske ponudbe šole, ki je sestavni del letnega delovnega načrta šole, svobodno izbirajo med posameznimi ponujenimi dejavnostmi. Šole z letnim delovnim načrtom opredelijo konkretne interesne dejavnosti, pri tem pa morajo obvezno načrtovati vsaj v predpisanem minimalnem obsegu tiste vsebine, ki so določene v okviru obveznega dela.

Priporočene vsebine interesnih dejavnosti, ki so enake vsebinam iz katalogov znanja za posamezne predmete, se kot interesne dejavnosti ne izvajajo. Ta del interesnih dejavnosti šola nadomesti z drugimi vsebinami ali pa poveča število ur za tiste dejavnosti, ki si jih dijak lahko izbira sam.

Dijaki in dijakinje lahko prosto izbirajo, kje bodo opravili interesne dejavnosti proste izbire. Organizatorji so lahko zaposleni na šoli ali zunanji izvajalci. Za uspešno opravljeni letnik in izdajo letnega spričevala mora dijak/-inja (v nadaljevanju dijak) opraviti predpisano število ur proste izbire za posamezni letnik.

Dijaki, ki imajo na šoli priznan status športnika A, B ali C oz. kulturnika, s treningi, vajami in udeležbo na tekmovanjih oz. prireditvah opravijo predpisano število ur interesnih dejavnosti proste izbire, razen v 1. letniku. Dijakom, ki so v razredu z dijaki športniki in ne trenirajo več, priznamo opravljene interesne dejavnosti proste izbire, če so trenirali več kot polovico šolskega leta, razen dijakom 1. letnika (podatek potrdi športni koordinator). Ostali dijaki in dijakinje pa lahko izbirajo med spodnjimi možnostmi.

Izvajalci na šoli:

 • sodelovanje pri šolskem glasilu – za tvorjenje objavljenih prispevkov priznamo do 5 ur, za urejanje glasila do 10 ur, za tehnično urejanje do 15 ur, za distribucijo glasila do 5 ur;
 • sodelovanje pri delu oddelčne ali dijaške skupnosti – opravljeno število ur;
 • sodelovanje v različnih krožkih – opravljeno število ur;
 • sodelovanje v projektih – opravljeno število ur,
 • fitnes na šoli ali druge športne aktivnosti (badminton, organizirani pohodi, šolska športna tekmovanja) (če dijak nima statusa športnika) – po dogovoru s prof. ŠVZ;
 • organizirana učna pomoč sošolcem – opravljeno število ur pod nadzorom razrednika ali učitelja oz. strokovnega delavca;
 • strokovne ekskurzije (izven pouka) – opravljeno število ur;
 • celodnevne strokovne ekskurzije (v času pouka in presega čas po urniku) – priznamo 4 oz. 8 ur, če dijak napiše poročilo;
 • raziskovalne naloge (izven pouka oz. prostorov šole, zagovori nalog) – opravljeno število ur;
 • priprave na 5. predmet na splošni maturi – opravljeno število ur;
 • tekmovalna dejavnost v znanju in športu za šolo oz. organizirane priprave na tekmovanje izven pouka – opravljeno število ur;
 • udeležba na organizirani dejavnosti pod vodstvom naših učiteljev – opravljeno število ur;
 • tečaj slovenskega jezika za tujce – opravljeno število ur.

Zunanji izvajalci:

 • obiskovanje javno priznane glasbene šole;
 • sodelovanje v pevskem zboru, plesni skupini, instrumentalni skupini;
 • obiskovanje tečajev tujih jezikov ali organiziranega dopolnilnega izobraževanja (različni drugi tečaji – npr. računalniški …);
 • organizirano prostovoljno delo;
 • aktivno sodelovanje v gasilskem ali drugih interesnih društvih (obvezno fotokopija veljavne članske izkaznice za tekoče leto);
 • tečaj prve pomoči z opravljenim izpitom – priznamo 10 ur (obvezno fotokopija dokumenta);
 • tečaj cestnoprometnih predpisov – priznamo 15 ur (obvezno fotokopija dokumenta);
 • udeležba na plesnih vajah za maturantski ples – priznamo 20 ur;
 • udeležba na maturantskem plesu – priznamo 6 ur;
 • udeležba na maturantskem izletu – priznamo 4 ure na dan (obvezno fotokopija plačila izleta);
 • filmski abonma v Koloseju – priznamo 14 ur;
 • udeležba na nadomestnih kulturnih in športnih dnevih – po predhodnem dogovoru z organizatorjem dejavnosti.

Izberi letnik:

1. letnik – ODDELKI Z DIJAKI ŠPORTNIKI

OBVEZNI DEL ŠT. UR
Športni dnevi 24
Dodatna ura športne vzgoje na urniku, Športni treningi 26
Ogled gledališke, filmske in glasbene predstave, likovne razstave, kulturni dnevi 8
Strokovna ekskurzija 8
Ogled študijske knjižnice, sejmov: zdravja, informatike, učil, izobraževalnih ustanov, dnevi odprtih vrat ipd. 6
Zdravstvena vzgoja, preventivna dejavnost 8
SKUPAJ 80
VSEBINE, POVEZANE S PROGRAMOM
Metode učenja, motivacija, razvoj delovnih in učnih navad 8
Naravoslovni dan – ekološki dan (organizacija čistilne akcije), predavanja v povezavi s tehnologijo stroke
Spoznavanje poklicnega področja, organizacija panoge, predavanja v zvezi s strokovnim področjem
Seminarska naloga s strokovnega področja
Poklicno usmerjanje, nadaljevanje izobraževanja
SKUPAJ 8
PROSTA IZBIRA DIJAKA
Gledališki, glasbeni in filmski abonmaji, glasbena šola, pevski zbor, dramska skupina
Mladinska raziskovalna dejavnost
Tekmovalna dejavnost v  znanju
Tekmovalna dejavnost v športu
Socialno delo
Mentorstvo in pomoč drugim
Organizirano dopolnilno izobraževanje
Drugo po priloženih navodilih
SKUPAJ 0
SKUPNO ŠTEVILO UR 88

1. letnik – ODDELKI Z DIJAKI NEŠPORTNIKI

OBVEZNI DEL ŠT. UR
Športni dnevi 24
Dodatna ura športne vzgoje na urniku
Ogled gledališke, filmske in glasbene predstave, likovne razstave, kulturni dnevi 8
Strokovna ekskurzija 8
Ogled študijske knjižnice, sejmov: zdravja, informatike, učil, izobraževalnih ustanov, dnevi odprtih vrat ipd. 8
Zdravstvena vzgoja, preventivna dejavnost 8
SKUPAJ 56
VSEBINE, POVEZANE S PROGRAMOM
Metode učenja, motivacija, razvoj delovnih in učnih navad 8
Naravoslovni dan – ekološki dan (organizacija čistilne akcije), predavanja v povezavi s tehnologijo stroke
Spoznavanje poklicnega področja, organizacija panoge, predavanja v zvezi s strokovnim področjem
Seminarska naloga s strokovnega področja
Poklicno usmerjanje, nadaljevanje izobraževanja
SKUPAJ 8
PROSTA IZBIRA DIJAKA
Gledališki, glasbeni in filmski abonmaji, glasbena šola, pevski zbor, dramska skupina
Športni treningi
Mladinska raziskovalna dejavnost
Tekmovalna dejavnost v  znanju
Tekmovalna dejavnost v športu
Socialno delo
Mentorstvo in pomoč drugim
Organizirano dopolnilno izobraževanje
Drugo po priloženih navodilih
SKUPAJ 24
SKUPNO ŠTEVILO UR 88

2. letnik – ODDELKI Z DIJAKI ŠPORTNIKI

OBVEZNI DEL ŠT. UR
Športni dnevi 24
Dodatna ura športne vzgoje na urniku, preventiva v športu 26
Ogled gledališke, filmske in glasbene predstave, likovne razstave, kulturni dnevi 8
Strokovna ekskurzija 8
Ogled študijske knjižnice, sejmov: zdravja, informatike, učil, izobraževalnih ustanov, dnevi odprtih vrat ipd. 6
Zdravstvena vzgoja, preventivna dejavnost 8
SKUPAJ 80
VSEBINE, POVEZANE S PROGRAMOM
Metode učenja, motivacija, razvoj delovnih in učnih navad 8
Naravoslovni dan – ekološki dan (organizacija čistilne akcije), predavanja v povezavi s tehnologijo stroke
Spoznavanje poklicnega področja, organizacija panoge, predavanja v zvezi s strokovnim področjem
Seminarska naloga s strokovnega področja
Poklicno usmerjanje, nadaljevanje izobraževanja
SKUPAJ 8
PROSTA IZBIRA DIJAKA
Gledališki, glasbeni in filmski abonmaji, glasbena šola, pevski zbor, dramska skupina
Mladinska raziskovalna dejavnost
Tekmovalna dejavnost v  znanju
Tekmovalna dejavnost v športu
Socialno delo
Mentorstvo in pomoč drugim
Organizirano dopolnilno izobraževanje
Drugo po priloženih navodilih
SKUPAJ 0
SKUPNO ŠTEVILO UR 88

2. letnik – ODDELKI Z DIJAKI NEŠPORTNIKI

OBVEZNI DEL ŠT. UR
Športni dnevi 24
Dodatna ura športne vzgoje na urniku
Ogled gledališke, filmske in glasbene predstave, likovne razstave, kulturni dnevi 8
Strokovna ekskurzija 8
Ogled študijske knjižnice, sejmov: zdravja, informatike, učil, izobraževalnih ustanov, dnevi odprtih vrat ipd. 8
Zdravstvena vzgoja, preventivna dejavnost 8
SKUPAJ 56
VSEBINE, POVEZANE S PROGRAMOM
Metode učenja, motivacija, razvoj delovnih in učnih navad 8
Naravoslovni dan – ekološki dan (organizacija čistilne akcije), predavanja v povezavi s tehnologijo stroke
Spoznavanje poklicnega področja, organizacija panoge, predavanja v zvezi s strokovnim področjem
Seminarska naloga s strokovnega področja
Poklicno usmerjanje, nadaljevanje izobraževanja
SKUPAJ 8
PROSTA IZBIRA DIJAKA
Gledališki, glasbeni in filmski abonmaji, glasbena šola, pevski zbor, dramska skupina
Športni treningi
Mladinska raziskovalna dejavnost
Tekmovalna dejavnost v  znanju
Tekmovalna dejavnost v športu
Socialno delo
Mentorstvo in pomoč drugim
Organizirano dopolnilno izobraževanje
Drugo po priloženih navodilih
SKUPAJ 24
SKUPNO ŠTEVILO UR 88

3. letnik – ODDELKI Z DIJAKI ŠPORTNIKI

OBVEZNI DEL ŠT. UR
Športni dnevi 24
Dodatna ura športne vzgoje na urniku, preventiva v športu 26
Ogled gledališke, filmske in glasbene predstave, likovne razstave, kulturni dnevi 8
Strokovna ekskurzija 8
Ogled študijske knjižnice, sejmov: zdravja, informatike, učil, izobraževalnih ustanov, dnevi odprtih vrat ipd. 6
Zdravstvena vzgoja, preventivna dejavnost 8
SKUPAJ 80
VSEBINE, POVEZANE S PROGRAMOM
Metode učenja, motivacija, razvoj delovnih in učnih navad 8
Naravoslovni dan – ekološki dan (organizacija čistilne akcije), predavanja v povezavi s tehnologijo stroke
Spoznavanje poklicnega področja, organizacija panoge, predavanja v zvezi s strokovnim področjem
Seminarska naloga s strokovnega področja
Poklicno usmerjanje, nadaljevanje izobraževanja
SKUPAJ 8
PROSTA IZBIRA DIJAKA
Gledališki, glasbeni in filmski abonmaji, glasbena šola, pevski zbor, dramska skupina
Mladinska raziskovalna dejavnost
Tekmovalna dejavnost v  znanju
Tekmovalna dejavnost v športu
Socialno delo
Mentorstvo in pomoč drugim
Organizirano dopolnilno izobraževanje
Drugo po priloženih navodilih
SKUPAJ 0
SKUPNO ŠTEVILO UR 88

3. letnik – ODDELKI Z DIJAKI NEŠPORTNIKI

OBVEZNI DEL ŠT. UR
Športni dnevi 24
Dodatna ura športne vzgoje na urniku
Ogled gledališke, filmske in glasbene predstave, likovne razstave, kulturni dnevi 8
Strokovna ekskurzija 8
Ogled študijske knjižnice, sejmov: zdravja, informatike, učil, izobraževalnih ustanov, dnevi odprtih vrat ipd. 8
Zdravstvena vzgoja, preventivna dejavnost 8
SKUPAJ 56
VSEBINE, POVEZANE S PROGRAMOM
Metode učenja, motivacija, razvoj delovnih in učnih navad 8
Naravoslovni dan – ekološki dan (organizacija čistilne akcije), predavanja v povezavi s tehnologijo stroke
Spoznavanje poklicnega področja, organizacija panoge, predavanja v zvezi s strokovnim področjem
Seminarska naloga s strokovnega področja
Poklicno usmerjanje, nadaljevanje izobraževanja
SKUPAJ 8
PROSTA IZBIRA DIJAKA
Gledališki, glasbeni in filmski abonmaji, glasbena šola, pevski zbor, dramska skupina
Športni treningi
Mladinska raziskovalna dejavnost
Tekmovalna dejavnost v  znanju
Tekmovalna dejavnost v športu
Socialno delo
Mentorstvo in pomoč drugim
Organizirano dopolnilno izobraževanje
Drugo po priloženih navodilih
SKUPAJ 24
SKUPNO ŠTEVILO UR 88

4. letnik – ODDELKI Z DIJAKI ŠPORTNIKI

OBVEZNI DEL ŠT. UR
Športni dnevi 24
Dodatna ura športne vzgoje na urniku, preventiva v športu 26
Ogled gledališke, filmske in glasbene predstave, likovne razstave, kulturni dnevi 8
Strokovna ekskurzija 8
Ogled študijske knjižnice, sejmov: zdravja, informatike, učil, izobraževalnih ustanov, dnevi odprtih vrat ipd. 6
Zdravstvena vzgoja, preventivna dejavnost 8
SKUPAJ 80
VSEBINE, POVEZANE S PROGRAMOM
Metode učenja, motivacija, razvoj delovnih in učnih navad 8
Naravoslovni dan – ekološki dan (organizacija čistilne akcije), predavanja v povezavi s tehnologijo stroke
Spoznavanje poklicnega področja, organizacija panoge, predavanja v zvezi s strokovnim področjem
Seminarska naloga s strokovnega področja
Poklicno usmerjanje, nadaljevanje izobraževanja
SKUPAJ 8
PROSTA IZBIRA DIJAKA
Gledališki, glasbeni in filmski abonmaji, glasbena šola, pevski zbor, dramska skupina
Mladinska raziskovalna dejavnost
Tekmovalna dejavnost v  znanju
Tekmovalna dejavnost v športu
Socialno delo
Mentorstvo in pomoč drugim
Organizirano dopolnilno izobraževanje
Drugo po priloženih navodilih
Skupaj 0
SKUPNO ŠTEVILO UR 88

4. letnik – ODDELKI Z DIJAKI NEŠPORTNIKI

OBVEZNI DEL ŠT. UR
Športni dnevi 24
Dodatna ura športne vzgoje na urniku
Ogled gledališke, filmske in glasbene predstave, likovne razstave, kulturni dnevi 8
Strokovna ekskurzija 8
Ogled študijske knjižnice, sejmov: zdravja, informatike, učil, izobraževalnih ustanov, dnevi odprtih vrat ipd. 8
Zdravstvena vzgoja, preventivna dejavnost 8
SKUPAJ 56
VSEBINE, POVEZANE S PROGRAMOM
Metode učenja, motivacija, razvoj delovnih in učnih navad 8
Naravoslovni dan – ekološki dan (organizacija čistilne akcije), predavanja v povezavi s tehnologijo stroke
Spoznavanje poklicnega področja, organizacija panoge, predavanja v zvezi s strokovnim področjem 8
Seminarska naloga s strokovnega področja 10
Poklicno usmerjanje, nadaljevanje izobraževanja 6
SKUPAJ 32
PROSTA IZBIRA DIJAKA
Gledališki, glasbeni in filmski abonmaji, glasbena šola, pevski zbor, dramska skupina
Športni treningi
Mladinska raziskovalna dejavnost
Tekmovalna dejavnost v  znanju
Tekmovalna dejavnost v športu
Socialno delo
Mentorstvo in pomoč drugim
Organizirano dopolnilno izobraževanje
Drugo po priloženih navodilih
SKUPAJ  
SKUPNO ŠTEVILO UR 88