PUD/Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu

PUD/Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu

Po novem sistemu izobraževanja (prenovljeni programi – Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 79/06) poteka praktično usposabljanje v šoli in pri delodajalcu. V šoli se izvaja praktični pouk, pri delodajalcih pa praktično usposabljanje z delom (v nadaljevanju: PUD), ki omogoča doseganje ciljev s področja poklicne socializacije, razvoja osebnostnih potencialov in poklicnih kompetenc, pomembnih za kakovost dela in obvladovanje celovitih poslovnih procesov.

PUD se izvaja na podlagi sklenjene individualne učne pogodbe med delodajalcem in dijakom oziroma dijakinjo (v nadaljevanju: dijak) ali  učne pogodbe med dijakom, delodajalcem in šolo. Dijaki morajo pred odhodom na PUD oziroma najkasneje do določenega datuma oddati pogodbo organizatorju PUD na šoli.

Po izobraževalnem programu tehnik elektronskih komunikacij (TEK) opravijo dijaki osem (8) tednov PUD s polnim delovnim časom, zmanjšano za 2 (dve) uri tedensko. Dijaki 2. in 3. letnika programa TEK bodo tako opravljali PUD štiri tedne.

Organizatorka PUD-a (TEK):
Maja Šoba Tovšak
maja.soba-tovsak@scpet.si
01 / 234 2 440

Po izobraževalnem programu ekonomski tehnik (EKT) opravijo dijaki štiri (4) tedne PUD s polnim delovnim časom, zmanjšano za 2 (dve) uri tedensko. Dijaki 3. letnika programa EKT bodo tako opravljali PUD štiri tedne.

Organizator PUD-a (EKO):
Peter Koščak
peter.koscak@scpet.si
01 / 234 2 400

Delo, ki ga dijaki opravljajo, mora imeti elemente izobraževalnega programa, za katerega se dijak izobražuje.

Dijaki si poiščejo delodajalca, pri katerem bodo opravljali PUD. Dijaki morajo po opravljenem PUD napisati poročilo o opravljenem PUD in ga oddati organizatorju PUD na šoli s prilogo. Dijaki predstavijo opravljanje PUD pred učiteljem. Organizator PUD na šoli na podlagi predstavitve in prejetega poročila o PUD dijake oceni z »opravil« oziroma »ni opravil«. Poročila, ki so ocenjena z »ni opravil«, je potrebno popraviti skladno z navodili organizatorja PUD na šoli. Ocena »opravil« je pogoj za napredovanje v višji letnik.

Dijak, ki ni oddal poročila do roka, IMA POPRAVNI IZPIT!

Pomembni datumi (program TEK)

Letnik Rok za oddajo pogodbe Termin PUD Rok za oddajo poročila
2. do 1. 12. 2023 6. 5.-31. 05. 2024 do 14. 6. 2024
3. do 1. 12. 2023 1. 3.-28. 3. 2024 do 12. 4. 2024

Tabela 1: Pomembni datumi (program TEK)

Pomembni datumi (program EKT)

Letnik Rok za oddajo pogodbe Termin PUD Rok za oddajo poročila
3. do 1. 12. 2023 6. 5.-31. 5. 2024 do 14. 6. 2024

Tabela 2: Pomembni datumi (program EKT)