PUD/Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu

Po novem sistemu izobraževanja (prenovljeni programi – Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št.: 79/06)) poteka praktično usposabljanje v šoli in pri delodajalcu. V šoli se izvaja praktični pouk, pri delodajalcih pa praktično usposabljanje z delom (v nadaljevanju: PUD), ki omogoča doseganje ciljev s področja poklicne socializacije, razvoja osebnostnih potencialov in poklicnih kompetenc, pomembnih za kakovost dela in obvladovanje celovitih poslovnih procesov.

PUD se izvaja na podlagi sklenjene individualne učne pogodbe med delodajalcem in dijakom oziroma dijakinjo (v nadaljevanju: dijak) ali  učne pogodbe med dijakom, delodajalcem in šolo. Dijaki morajo pred odhodom na PUD oziroma najkasneje do določenega datuma oddati pogodbo organizatorju PUD na šoli.

Po izobraževalnem programu tehnik elektronskih komunikacij (TEK) opravijo dijaki osem (8) tednov PUD s polnim delovnim časom, zmanjšano za 2 (dve) uri tedensko. Dijaki 2. in 3. letnika programa TEK bodo opravljali PUD štiri tedne.

Po izobraževalnem programu ekonomski tehnik (EKT) opravijo dijaki štiri (4) tedne PUD s polnim delovnim časom, zmanjšano za 2 (dve) uri tedensko. Dijaki 3. letnika programa EKT bodo opravljali PUD štiri tedne.

Delo, ki ga dijaki opravljajo, mora imeti elemente izobraževalnega programa, za katerega se dijak izobražuje.

Dijaki si poiščejo delodajalca, pri katerem bodo opravljali PUD. Dijaki so dolžni po opravljenem PUD napisati poročilo o opravljenem PUD in ga oddati organizatorju PUD na šoli. Organizator PUD na šoli pregleda poročila in jih oceni z »opravil« oziroma »ni opravil«. Poročila, ki so ocenjena z »ni opravil«, je potrebno popraviti skladno z navodili organizatorja PUD na šoli. Ocena »opravil« je pogoj za napredovanje v višji letnik.

Dijak, ki ne odda poročila do roka, IMA POPRAVNI IZPIT!

Pomembni datumi (program TEK)

Letnik Rok za oddajo pogodbe Termin PUD Rok za oddajo poročila
2. do 30. 11. 2022 13. 2. – 10. 3. 2023 do 24. 3. 2023
3. do 30. 11. 2022 13. 3. – 7. 4. 2023 do 21. 4. 2023

Tabela 1: Pomembni datumi (program TEK)

Pomembni datumi (program EKT)

Letnik Rok za oddajo pogodbe Termin PUD Rok za oddajo poročila
3. do 30. 11. 2022 3. 5. – 26. 5. 2023 do 9. 6. 2023

Tabela 2: Pomembni datumi (program EKT)