Komisija za kakovost Srednje tehniške in strokovne šole v letu 2022/2023

Namen delovanja Komisije za kakovost Srednje tehniške in strokovne šole je izboljšati kakovost učenja in poučevanja ter sistematično spodbujati vzpostavitev celovitega sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti.

Naloge Komisije za kakovost opredeljene v Aktu o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana:

 • ustvarja razmere za spremljanje in zagotavljanje kakovosti vzgojno izobraževalnega dela na šoli,
 • razvija kazalnike kakovosti in merila ter inštrumente za vrednotenje kakovosti,
 • načrtuje, organizira in usklajuje spremljanje samoevalvacije na šoli,
 • skrbi za sprotno spremljanje in ocenjevanje kakovosti ter učinkovitosti dela na šoli,
 • sodeluje z organi šole, strokovnimi organi, pristojnimi za kakovost na državni in mednarodni ravni ter usposobljenimi institucijami,
 • pri spremljanju kakovosti sodeluje s pristojnimi organi na drugih šolah in z delodajalci,
 • spremlja razvoj kakovosti izobraževanja primerjalno z drugimi šolami na državni in mednarodni ravni,
 • spremlja zaposlitvene možnosti dijakov po zaključku izobraževanja,
 • pripravlja poročila o evalvaciji kakovosti za obravnavo na pristojnih organih zavoda in na državni ravni,
 • opravlja druge naloge po odločitvi pristojnih organov v skladu z zakonom.

V letu 2022/2023 Komisijo za kakovost sestavljajo:

Predstavniki STSŠ ŠC PET

 • Ana Plesec (strokovni moduli v programu Ekonomski tehnik),
 • Andreja Glavič (strokovni moduli v programu Tehnik elektronskih komunikacij),
 • Aleš Florjančič (splošni predmeti),
 • Eva Kučić (splošni predmeti),
 • Alenka Rakun (šolska svetovalna služba).

Zunanji člani

 • Rok Meglen, Telekom Slovenije, d. d.

Predstavnika staršev in dijakov

 • Veronika Žunič, predstavnica dijakov,
 • Lidija Baloh in Mateja Režek, predstavnici staršev.

Redno vabljeni:

 • Simona Zupančič, ravnateljica STSŠ,
 • Matjaž Ternovec, pomočnik ravnateljice,
 • Marjana Plukavec, direktorica ŠC PET.

Področje dela Komisije za kakovost v šolskem letu 2022/2023

 1. Ugotavljanje vzrokov nezadovoljstva dijakov tretjega in četrtega letnika obeh programov
 2. Dvig digitalnih kompetenc učiteljev (projekt SELFIE)
 3. Projekt prepoznavanja in identifikacije nadarjenih dijakov