Komisija za kakovost Srednje tehniške in strokovne šole v letu 2020/2021

Namen delovanja Komisije za kakovost Srednje tehniške in strokovne šole je izboljšati kakovost učenja in poučevanja ter sistematično spodbujati vzpostavitev celovitega sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti.

Naloge Komisije za kakovost opredeljene v Aktu o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana:

 • ustvarja razmere za spremljanje in zagotavljanje kakovosti vzgojno izobraževalnega dela na šoli,
 • razvija kazalnike kakovosti in merila ter inštrumente za vrednotenje kakovosti,
 • načrtuje, organizira in usklajuje spremljanje samoevalvacije na šoli,
 • skrbi za sprotno spremljanje in ocenjevanje kakovosti ter učinkovitosti dela na šoli,
 • sodeluje z organi šole, strokovnimi organi, pristojnimi za kakovost na državni in mednarodni ravni ter usposobljenimi institucijami,
 • pri spremljanju kakovosti sodeluje s pristojnimi organi na drugih šolah in z delodajalci,
 • spremlja razvoj kakovosti izobraževanja primerjalno z drugimi šolami na državni in mednarodni ravni,
 • spremlja zaposlitvene možnosti dijakov po zaključku izobraževanja,
 • pripravlja poročila o evalvaciji kakovosti za obravnavo na pristojnih organih zavoda in na državni ravni,
 • opravlja druge naloge po odločitvi pristojnih organov v skladu z zakonom.

V letu 2020/2021 Komisijo za kakovost sestavljajo:

Predstavniki STSŠ ŠC PET

 • Marta Fister (strokovni moduli v programu Ekonomski tehnik),
 • Andreja Glavič (strokovni moduli v programu Tehnik elektronskih komunikacij),
 • Iztok Žižek (splošnoizobraževalni predmeti, koordinator športnih oddelkov),
 • Petra Metul (splošnoizobraževalni predmeti),

Sodelavci

 • Maja Granda (šolska svetovalna služba),
 • Srđan Vuković (strokovni moduli v programu Ekonomski tehnik),
 • Andrej Mratinković (splošnoizobraževalni predmeti),

Zunanji člani

 • Dejan Močnik, športni direktor NK Bravo,
 • Jurij Kozamernik, GVO, d. o. o., (namestnica Brigita Cimerman),

Predstavnika staršev in dijakov

 • Nina Rekanović, predstavnica dijakov,
 • Manca Žibert, predstavnica staršev.

Redno vabljeni:

• ravnateljica STSŠ, Simona Zupančič,
• pomočnik ravnateljice Matjaž Ternovec,
• direktorica ŠC PET, Marjana Plukavec.

Samoevalvacijsko poročilo o delu komisije za kakovost v šolskem letu 2020/2021

Področja dela Komisije za kakovost v šolskem letu 2019/2020

1. Praktično usposabljanje z delom (v nadaljevanju PUD), nadaljevanje aktivnosti iz leta 2018/2019
2. Projekt Vsak dijak šteje