Ekonomski tehnik

Dijaki pridobijo temeljna znanja za razumevanje delovanja gospodarstva. V času šolanja razvijajo lastnosti, ki so podlaga za uspešno opravljanje poklica – odgovornost, delavnost, komunikativnost, natančnost in kreativnost. V okviru pouka in različnih projektov se urijo v timskem delu in razvijajo podjetnost in zdravo tekmovalnost. V zadnjem času dajemo poudarek tudi trajnostnemu gospodarjenju in razvijamo pozitiven odnos do varovanja okolja.

VPIS: z uspešno končano osnovno šolo

TRAJANJE: 4 leta

PRIDOBLJENA IZOBRAZBA: ekonomski tehnik

ZNANJA IN KOMPETENCE, KI JIH DIJAKI PRIDOBIJO:

 • poznajo zakonitosti sodobnega tržnega gospodarstva
 • poznajo organizacijo in poslovanje podjetja
 • uporabljajo temeljna znanja s področja marketinga
 • poznajo osnovne funkcije finančnega trga in finančnih posrednikov
 • poznajo vlogo in dejavnosti finančnih ustanov
 • opišejo nabavne, skladiščne in prodajne postopke
 • poznajo osnove računovodstva
 • uporabljajo orodja Office
 • komunicirajo s strankami in sodelavci
 • desetprstno slepo tipkajo
 • opišejo premoženjska in osebna zavarovanja
 • poznajo enostavne bančne storitve za fizične osebe in delovanje zalednih služb v bankah
 • poznajo poštne storitve
 • komunicirajo v dveh tujih jezikih

POSEBNOSTI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA NA NAŠI ŠOLI:

 • dijakom prijazna šola
 • sodobne učne metode in pristopi k poučevanju
 • široko področje zaposlovanja
 • skrb za stalno strokovno izobraževanje učiteljev
 • izmenjava izkušenj s partnerskimi šolami v tujini
 • možnost opravljanja obvezne prakse pri delodajalcih v tujini
 • organizirano delo v športnih oddelkih in podpora pri ustvarjanju dvojne kariere

DELOVNA PODROČJA IN MOŽNOSTI ZAPOSLITVE:

 • velika in mala podjetja
 • banke in druge finančne institucije
 • pošta
 • zavarovalnice
 • državna uprava in občinska uprava
 • zavodi
 • lastno podjetje

NADALJEVANJE IZOBRAŽEVANJA/ŠOLANJA: na višješolskih in visokošolskih programih in na nekaterih univerzitetnih programih z dodatnim predmetom na splošni maturi

Predmetnik IP ekonomski tehnik za dijake, vpisane od 2019/20 dalje

OznakaProgramska enotaObvezno/izbirnoŠtevilo ur tedensko po letnikih
 
SPLOŠNO IZOBRAŽEVALNI PREDMETI
P1Slovenščinaobvezno3+4+4+3,2
P2Matematikaobvezno2+3+3+3,2
P3Tuji jezik 1 (angleščina)obvezno3+3+3+3,2
P4Tuji jezik 2 (nemščina)obvezno2+2+2+0
P5Umetnostobvezno0+2+0+0
P6Zgodovinaobvezno3+0+0+0
P7Geografijaobvezno2+0+0+0
P8Sociologijaobvezno0+2+0+0
P9Psihologijaobvezno0+0+0+2
P10Kemijaobvezno3+0+0+0
P11Biologijaobvezno3+0+0+0
P12Športna vzgojaobvezno3+3+2+2
 
STROKOVNI MODULI
M1Poslovni projektiobvezno2+2+0+3
M2Poslovanje podjetijobvezno0+2+3+3
M3Ekonomika poslovanjaobvezno0+2+3+2
M4Sodobno gospodarstvoobvezno2+2+3+3
M5Finančno poslovanjeobvezno, izbirno0+0+2+2
M7Komercialno poslovanjeobvezno, izbirno0+2+2+0
M9Zavarovalne storitveizbirno0+0+3+0
M10Bančno poslovanjeIzbirno0+0+3+0
M11Poštni prometIzbirno0+0+3+0
M13Neposredno trženjeizbirno0+0+3+0
 
PRAKTIČNO USPOSABLJANJE V ŠOLI
 Praktični poukobvezno4+4+7+7
 
PRAKTIČNO USPOSABLJANJE PRI DELODAJALCU
 Praktično usposabljanje z delomobvezno3. letnik
 
INTERESNE DEJAVNOSTI
 Obvezni del

Vsebine, povezane s programom

Prosta izbira

obveznovsi letniki

vsi letniki

1., 3. in 4. letnik

 
ODPRTI KURIKULUM
 Komuniciranje v poslovnem okolju (vsi)obvezno2+0+0+0
 Poslovna korespondenca (vsi)obvezno0+2+0+0
 Matematika v ekonomiji (vsi)obvezno1+0+0+0
 Finančna matematika (vsi)obvezno0+0+2+0
 Management (nešportni oddelki)obvezno0+0+0+2
 Management v športu (športni oddelki)obvezno0+0+0+2
 Strokovna terminologija v nemščini (vsi)obvezno0+0+0+2
 Ekonomska geografija z ekologijo

(nešportni oddelek)

obvezno0+2+0+0
 Trajnostni razvoj gospodarstva

(nešportni oddelek)

obvezno0+0+2+0
 Poslovna logistika (vsi)obvezno0+0+0+2
 Preventiva v športu (športni oddelki)obvezno1+1+2+1

Pojasnilo k predmetniku

 • Informatika je integrirana v modulu M1.
 • Izbirni moduli: šola je izbrala 2 strokovna modula M5 in M7, dijaki v 3. letniku lahko izbirajo med strokovnimi moduli M9, M10, M11 in M13.