Vpis v srednjo šolo

Spoštovane bodoče dijakinje in dijaki, spoštovani starši!

Na naši šoli se lahko dijaki vpišejo v dva izobraževalna programa:

EKONOMSKI TEHNIK  in TEHNIK ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ

Oba programa sta programa srednjega strokovnega izobraževanja in trajata 4 leta. Zaključita se s poklicno maturo.


ZAKAJ SE VPISATI?

Ker sta poklica perspektivna in zaposljiva. Po Poklicnem barometru Zavoda RS za zaposlovanje bo v naslednjih letih naraščala potreba po knjigovodskem in računovodskem kadru ter drugih podobnih poklicih, ki jih lahko opravljajo ekonomski tehniki, prav tako pa bo naraščala tudi potreba po monterjih in serviserjih naprav in omrežij in drugih poklicih s področja elektrotehnike, ki jih lahko opravljajo tehniki elektronskih komunikacij.

Ker veliko dela poteka praktično, tudi preko projektov. Dijaki imajo poleg obveznega praktičnega pouka v tretjem letniku, ki traja en mesec kot praksa pri delodajalcu, možnost praktičnega dela tudi pri različnih predmetih v šoli. V programu tehnik elektronskih komunikacij je tudi veliko praktičnega dela v specializiranih učilnicah in delavnici, ekonomski tehniki pa se učijo v okviru učnih družb. Prakso lahko dijaki v okviru programa Erasmus+ opravljajo tudi v tujini.

Šport in šola z roko v roki

Kot ena redkih srednjih strokovnih šol sistematično pristopamo k obravnavi mladih športnikov, naših dijakov. V programu ekonomski tehnik tudi s športnimi oddelki. Tudi v programu tehnik elektronskih komunikacij dijakom športnikom nudimo prilagoditve dela, kolikor je to mogoče, v okviru programa.


KAKO SE VPISATI?

Za šolsko leto 2021/2022 smo ministrstvu predlagali razpis 84 mest za program ekonomski tehnik (vključno z dijaki športniki) in 56 mest za program tehnik elektronskih komunikacij. Razpis bo na spletnih straneh Ministrstva za šolstvo objavljen do 22. januarja 2021.

V programe srednjega strokovnega izobraževanja se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil osnovno šolo ali kdor je končal program nižjega poklicnega izobraževanja.

Po trenutno veljavnem rokovniku za vpis v prvi letnik v šolskem letu 2021/2022 je zadnji rok za oddajo prijavnic za vpis v srednje šole 2. 4. 2021.

Kandidati, ki se nameravajo v šolskem letu 2021/2022 vpisati v 1. letnik srednjega strokovnega oziroma tehničnega izobraževanja natisnejo in izpolnijo prijavnico (MŠŠ-2-1, 20/08), ki jo najdejo na spletni strani eUprave (povezava: eUprava) ali jo dobijo v svetovalni službi svoje osnovne šole.

V primeru ugodnejših epidemioloških razmer in odprtih osnovnih šol, bodo prijavnice devetošolcev verjetno ponovno zbirali v svetovalnih službah osnovnih šol in jih posredovali izbranim srednjim šolam. V primeru, da bo epidemiološka slika v državi spomladi še vedno predvidevala ukrep šolanja na daljavo, vas bomo o načinu pošiljanja prijavnic obvestili v času informativnih dni ali najpozneje v marcu 2021 na naši spletni strani.

Kandidati, ki bi želeli prijavnice poslati individualno ali trenutno ne obiskujejo devetega razreda in prijavnice ne morejo oddati na svoji osnovni šoli, jo bodo lahko poslali priporočeno (NE s povratnico) na naslov šole: Srednja tehniška in strokovna šola, Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana, Celjska ulica 16, 1000 Ljubljana.

Do 2. aprila 2021 morajo prijave oddati vsi učenci, ki se želijo v naslednjem šolskem letu vpisati v prvi letnik, tudi tisti, ki še niso opravili preizkusov nadarjenosti. To pa ne velja za tiste učence, ki osnovno šolo zaključujejo v tujini in dijake, ki želijo v naslednjem šolskem letu zamenjati srednješolski program. Ti kandidati se lahko prijavijo še do 25. 5. 2021. Prijavijo se lahko v vse programe, ki nimajo omejitve vpisa.

21. maja 2021, bodo znani podatki o številu prijav za vpis in morebitne omejitve vpisa. Ministrstvo jih bo objavilo na svoji spletni strani.

Morebiten prenos prijav s šole na šolo bo možen do 22. aprila 2021. Kasnejši prenos prijav je po pravilniku omogočen le iz utemeljenih razlogov s sklepom ravnatelja.

Vsi prijavljeni kandidati bodo do 27. maja 2021 pisno obveščeni o poteku prvega kroga vpisa, ki bo potekal v času od 16. junija do vključno 21. junija 2021 ter morebitni omejitvi vpisa v katerega od programov.

Kandidati za športne oddelke v marcu ne predlagajo dokazil o izpolnjevanju športnih pogojev.  Dokazila, potrebna za vključitev v športni oddelek (izjava trenerja, potrdilo kluba o športnih ciljih, potrdilo o statusu, kopija športno-vzgojnega kartona) predložijo junija ob vpisu.

Kandidati, ki bodo izpolnjevali pogoje, bodo do 21. junija tudi vpisani.

V primeru omejitve vpisa, bodo imeli neizbrani kandidati do 24. junija 2020 čas, da bodo rangirali do deset šol, ki bodo imele še prosta mesta. Drugi krog vpisa bo izveden do 29. junija 2021, do 30. junija 2021 pa bodo razporejeni kandidati tudi vpisani na srednjih šolah.

Prosta mesta po prvem in drugem krogu izbirnega postopka bodo do 1. julija 2021 objavljena na spletni strani MIZŠ. Šola bo do 31. avgusta 2021 še sprejemala prijave na preostala prosta mesta.


Dodatne informacije o vpisu lahko dobite pri šolskih svetovalnih delavkah

  • Ekonomski tehnik

Maja Granda
T: 01/ 23 42 428
M: 051/ 698 552

  • Tehnik elektronskih komunikacij

Alenka Rakun
T: 01/ 23 42 401
M: 051/ 698 498


VPIS V ŠPORTNE ODDELKE

Kandidati, ki se želite vpisati v športne oddelke, to navedite na PRVI STRANI PRIJAVNICE, ob zgornjem robu prijavnice.

Prosimo vas, da navedete tudi športno panogo in klub, kjer trenirate.

Na osnovi prijavnice in izražene želje za prijavo v športni oddelek bomo to upoštevali pri pripravi gradiv in vam pred vpisom posredovali potrebne obrazce, ki jih pripravite do vpisa. Pred vpisom ni treba pošiljati potrdil na šolo.

Za vpis v športni oddelek NE potrebujete zdravniškega potrdila.

OMEJITEV VPISA

V primeru, da bi se v športne oddelke prijavilo večje število dijakov, kot jih lahko sprejmemo na oddelek, a sam program ne bi imel omejitve vpisa, bomo naredili izbor glede na:

  • v primeru nogometašev: nogometni klub (ali ima treninge tudi zjutraj),
  •  uspeh pri športu (status),
  • uspeh v OŠ

V primeru omejitve vpisa v program, se izbor naredi v skladu z veljavnim pravilnikom in navodili MIZŠ, kjer se v prvi vrsti upošteva učni uspeh v 7., 8. in 9. razredu OŠ.


Dodatne informacije o vpisu v športne oddelke

Maja Granda, svetovalna delavka
T: 01/2342 428
M: 051 698 552

Iztok Žižek, vodja športnih oddelkov
iztok.zizek@scpet.si

Matjaž Plesec, koordinator
matjaz.plesec@scpet.si