Komisija za kakovost

Naloge Komisije za kakovost, opredeljene v Aktu o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana, so:

 • ustvarjati razmere za spremljanje in zagotavljanje kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela na šoli,
 • razvijati kazalnike kakovosti in merila ter inštrumente za vrednotenje kakovosti,
 • načrtovati, organizirati in usklajevati spremljanje samoevalvacije na šoli,
 • skrbeti za sprotno spremljanje in ocenjevanje kakovosti ter učinkovitosti dela na šoli,
 • sodelovati z organi šole, strokovnimi organi, pristojnimi za kakovost, na državni in mednarodni ravni ter usposobljenimi institucijami,
 • pri spremljanju kakovosti sodelovati s pristojnimi organi na drugih šolah in z delodajalci,
 • spremljati razvoj kakovosti izobraževanja primerjalno z drugimi šolami na državni in mednarodni ravni,
 • spremljati zaposlitvene možnosti dijakov po zaključku izobraževanja,
  pripravljati poročila o evalvaciji kakovosti za obravnavo na pristojnih organih zavoda in na državni ravni,
 • opravljati druge naloge po odločitvi pristojnih organov v skladu z zakonom.

 

Namen delovanja Komisije za kakovost Srednje tehniške in strokovne šole je izboljšati kakovost učenja in poučevanja ter sistematično spodbujati vzpostavitev celovitega sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti.

V letu 2019/2020 Komisijo za kakovost sestavljajo:

predstavniki STSŠ ŠC PET

 • Ana Godec (strokovni moduli v programu ekonomski tehnik)
 • Andreja Glavič (strokovni moduli v programu tehnik elektronskih komunikacij)
 • Peter Koščak (strokovni moduli v programu ekonomski tehnik)
 • Maja Granda (šolska svetovalna služba)

zunanji člani (predstavniki delodajalcev in športnih klubov)

 • Dejan Močnik, športni direktor NK Bravo
 • Jurij Kozamernik, GVO, d. o. o., (namestnica Brigita Cimerman)

Predstavnika staršev in dijakov

 • Nataša Šetrajčič – predstavnica staršev
 • Nina Rekanović – predstavnica dijakov

Poročilo:

POROČILO O DELU KOMISIJE ZA KAKOVOST SREDNJE TEHNIŠKE IN STROKOVNE ŠOLE ŠOLSKEGA CENTRA ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE, LJUBLJANA ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019