Osebna izkaznica

Svet zavoda ŠC PET je na seji dne 27. 11. 2019 na predlog direktorice ŠC PET potrdil imenovanje Komisije za kakovost v Enoti za izobraževanje odraslih v sestavi:

strokovni delavci:
Gregor Rakef
Rajko Bošnjak
Srdjan Vuković
Karmen Stele

zunanji člani:
Helena Dolinšek – Zavod RS za zaposlovanje
Maks Marinčič – T-2 d. o. o.

udeleženca Enote za izobraževanje odraslih:
Jure Tanko (TEK)
Nastja Berden (EKO)


Naloge komisije za kakovost:

  • ustvarja razmere za uveljavljanje in razvijanje kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela na šoli,
  • razvija kazalnike kakovosti in merila ter inštrumente za vrednotenje kakovosti,
  • načrtuje, organizira in usklajuje spremljanje in zagotavljanje kakovosti na šoli,
  • skrbi za sprotno spremljanje in ocenjevanje kakovosti ter učinkovitosti dela na šoli,
  • sodeluje z organi šole, strokovnimi organi, pristojnimi za kakovost na državni in mednarodni ravni ter usposobljenimi institucijami,
  • sodeluje pri spremljanju kakovosti s pristojnimi organi v drugih šolah oziroma horizontalnih izobraževalnih institucijah z istega oziroma sorodnega področja izobraževanja in delodajalci na državni in mednarodni ravni,
  • spremlja razvoj kakovosti izobraževanja primerjalno z drugimi šolami na državni in mednarodni ravni,
  • spremlja zaposlitvene možnosti dijakov po zaključku izobraževanja,
  • pripravlja poročila o evalvaciji kakovosti za obravnavo na pristojnih organih zavoda in na državni ravni in
  • opravlja druge naloge po odločitvi pristojnih organov v skladu z zakonom.

Poročilo komisije za kakovost 2015/2016

Poročilo komisije za kakovost 2014/2015