Prehodnost programov

PREHODNOST DIPLOMANTOV VSŠ NA VISOKOŠOLSKE ZAVODE:

Visokošolski zavod lahko določi, da je mogoč prehod iz končanega programa za pridobitev višje strokovne izobrazbe po zakonu o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 12/96) v drugi letnik sorodnega študijskega programa za pridobitev visoke strokovne izobrazbe.
Za prehod, opredeljen v prejšnjem odstavku, je treba imeti diplomo o končanem programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe, poleg tega pa se upoštevajo:

  • izpolnjevanje pogojev za vpis v študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe,
  • povprečna ocena opravljenih obveznosti v višji strokovni šoli najmanj 8,
  • opredelitev diferencialnih izpitov in drugih študijskih obveznosti iz prvega letnika, ki jih mora študent opraviti, če želi napredovati ter diplomirati v programu za pridobitev visoke strokovne izobrazbe,
  • število razpoložljivih študijskih mest,
  • opredelitev izpitov in drugih obveznosti iz končanega programa za pridobitev višje strokovne izobrazbe (npr. praktično usposabljanje), ki se lahko priznajo.

Natančnejši pogoji in merila za prehod se določijo s sporazumi o prehodnosti. Vloge za prehod se obravnavajo individualno po postopku, določenem s statutom visokošolskega zavoda.

SPORAZUMI O PREHODNOSTI DIPLOMANTOV:

EKONOMIST (prenova programa 2008)

  MLC, Fakulteta za menagement in pravo Ljubljana, sporazum o prehodnosti, 2023

  FKPV, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, sporazum o prehodnosti, 2023

  ALMA MATER EUROPAEA – evropski center MB, sporazum o prehodnosti, 2019

  GEA College, sporazum o prehodnosti, 2013

EKONOMIST in TELEKOMUNIKACIJE (prenova programa 2008)

  FOS Fakulteta za organizacijske študije, Novo mesto, sporazum o prehodnosti, 2014
–    zloženka FOS (2021)
–    več o študiju na FOS (2021)

  GRM Visoka šola za upravljanje podeželja NM, sporazum o prehodnosti, 2014

področja študija GRM (2023)
zloženka GRM (2021)
vpis po merilih GRM (2021)