Praktično izobraževanje

1. PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE ŠTUDENTOV KI NISO V DELOVNEM RAZMERJU

NAVODILA MENTORJEM IN ŠTUDENTOM

Glavna naloga kadrovske politike vsakega podjetja je pridobivanje, razvijanje in pripravljanje kadrov za potrebe uresničevanja osnovnih ciljev DO. Zato naj bo praktično izobraževanje usmerjeno, načrtno delo, s ciljem vpeljevanja in usposabljanja  študentov za delo.

Študenti morajo v skladu s študijskim programom opraviti 400 ur praktičnega izobraževanja v prvem in 400 ur praktičnega izobraževanja v drugem letniku. Opravljajo ga lahko v gospodarskih družbah, zavodih, državnih organih, državni upravi, lokalnih skupnostih in drugje.

Študent mora celotno praktično izobraževanje opraviti v DO, ki ima ustrezno razvito strokovno področje njegove smeri študija. S praktičnim izobraževanjem naj bi študent spoznal in se naučil znanj, veščin in izkušenj, ki mu bodo v njegovem bodočem poklicu omogočale kvalitetno in učinkovito delo v stroki. Praktično izobraževanje predstavlja povezavo med teoretičnimi vsebinami posameznih predmetov in praktičnim delom v resničnih delovnih razmerah.

Pri praktičnem izobraževanju študentov sodelujejo mentorji iz delovnega okolja, (skrbijo za koordinacijo in vsebinski potek praktičnega izobraževanja študenta) in predavatelj – organizator praktičnega izobraževanja na višji strokovni šoli, ki načrtuje, koordinira, usklajuje, nadzira in ocenjuje praktično izobraževanje posameznega študenta.

POGODBA ZA PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE

Na podlagi izpolnjene IZJAVE delovne organizacije (obrazec VSŠ-P-12) šola pripravi pogodbo o praktičnem izobraževanju v treh izvodih. Podpisniki pogodbe so študent, odgovorna oseba v podjetju in organizator praktičnega izobraževanja v šoli. Vsak od podpisnikov dobi en izvod pogodbe.

OBVEZNOSTI ŠTUDENTA IN MENTORJA

Obveznosti in naloge študenta:

  • izdela seminarsko ali projektno nalogo z zagovorom,
  • izpolni vprašalnik – Poročilo študenta (obr. VSŠ-P-13-1) za TK, ali (obr. VSŠ-P-13-2) za EKO in ga skupaj z izvodom pisne naloge in Poročilom mentorja dostavi organizatorju praktičnega izobraževanja na šoli.

Obveznosti in naloge mentorja

  • spremlja in usmerja študenta med praktičnim izobraževanjem,
  • skrbi za strokovni razvoj študenta in mu nudi vso potrebno pomoč,
  • oceni seminarsko/projektno nalogo študenta na praktičnem izobraževanju in izpolni vprašalnik – Poročilo mentorja (obr. VSŠ-P-14-1) za TK in (obr. VSŠ-P-14-2) za EKO in vse skupaj posreduje študentu,
  • Izpolni ANKETO o praktičnem izobraževanju študenta.

2. PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE ŠTUDENTOV KI SO V DELOVNEM RAZMERJU

PRIZNAVANJE PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA

Študenti izrednega študija so praviloma zaposleni v DO, praviloma na področju, za katerega se izobražujejo. Znanja, veščine in izkušnje ki si jih je študent z leti dela pridobil, se mu upoštevajo kot opravljeno praktično izobraževanje (400 ur za posamezni letnik), pridobljene kompetence pa mora dokazati z dodatnimi seminarskimi ali projektnimi nalogami – v skladu z izvedbenim kurikulum študijskega programa.

Študentu se praktično izobraževanje prizna na podlagi posredovane dokumentacije študijski komisiji VSŠ, ki vsebuje VLOGO za priznavanje (obr. VSŠ-P-11-1) in izpolnjeno IZJAVO delodajalca za priznavanje praktičnega izobraževanja  (obr. VSŠ-P-11).
Oceno iz praktičnega izobraževanja pa študent pridobi na podlagi izdelanih seminarskih ali projektnih nalog, v skladu z izvedbenim kurikulum študijskega programa (zapisano v točki 3.) .

3. OCENA IZ PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA IN KREDITNO VREDNOTENJE

Končno oceno praktičnega izobraževanja tvorijo ocene seminarskih/projektnih nalog (obveznih in izbirnih pri posameznih predmetih), seminarske/projektne naloge iz praktičnega izobraževanja in predlog ocene mentorja na praktičnem izobraževanju.

SEMINARSKA NALOGA je samostojna strokovna obdelava tematike, ki si jo študent izbere sam ali v dogovoru z mentorjem. S seminarsko nalogo študent pokaže teoretično in praktično znanje ter sposobnost za uporabo domače in tuje literature.
PROJEKTNA NALOGA je strokovni tekst, v katerem študent opredeli konkreten problem in njegovo projektno obdelavo. Študent izkazuje s projektno nalogo usposobljenost interdisciplinarnega povezovanja različnih področij in teorije s prakso. Kaže pa tudi svoje organizacijske sposobnosti za organiziranje in vodenje projektov.
Seminarska ali projektna naloga morata obsegati najmanj 15 strani teksta Več…

Skupno oceno določi predavatelj – koordinator praktičnega izobraževanja na šoli.
Skupno število kreditnih točk za PRI 1(prvi letnik) in PRI 2(drugi letnik) je seštevek kreditov iz obveznosti (modulov prvega in drugega letnika) za:

program Telekomunikacije
program Ekonomist