Priznavanje izpitov

Študent, ki se je vpisal na višjo strokovno šolo in je predhodno obiskoval drugi višješolski ali visokošolski program ustrezne smeri, ali je znanje pridobil na neformalni način, lahko uveljavi priznanje znanja na podlagi vloge, ki jo odda koordinatorju izobraževanja na višji strokovni šoli, najkasneje do 15. oktobra za tekoče študijsko leto.

 

Po končanem postopku ( v roku enega meseca od vložitve popolne vloge) bo študent prejel sklep o priznavanju znanja na dom – po pošti.
Na podlagi sklepa se v e-indeks vpišejo izpiti ki so priznani v celoti.
Manjkajoči del izpita študent opravlja v času razpisanih rednih (izrednih) izpitnih rokov. Obvezna je e-prijava na izpit. V referat je potrebno dostaviti tudi sklep o priznavanju predhodno pridobljenega znanja in to najkasneje 5 dni pred opravljanjem izpita.

 

Potrebna dokumentacija:

Za priznavanje formalno pridobljenega znanja
mora študent izpolniti vlogo za priznavanje, obr.VSŠ-O-9. K vlogi mora predložiti originalno (in 1x fotokopirano) potrdilo o opravljenh izpitih. Za vsak predmet, ki želi da se mu prizna, mora izpolniti še obrazec obr. VSŠ-O-10 in predložiti originalen (in 1 x fotokopiran) katalog znanja – vsebinski program predmeta, potrjen s strani višješolskega ali visokošolskega zavoda.

Za priznavanje neformalno pridobljenega znanja
je potrebno izpolniti obr. VSŠ-O-9/1, priložiti življenjepis in mapo učnih dosežkov. Zbirnik dokazil mora dokazovati pridobljene kompetence, ki so zapisane v katalogu znanj za predmet, za katerega se priznavanje uveljavlja.

Študent mora predložiti dokazilo o plačilu storitve za izdajo Sklepa o priznavanju (30€).