Študijski program Telekomunikacije (TK)

1. Naziv pridobljene izobrazbeINŽENIR / INŽENIRKA TELEKOMUNIKACIJ
Okrajšava
: inž. ekt.
Predmetne sestavine študija omogočajo slušateljem pridobitev:

a.)  generičnih kompetenc

 • učinkovito komuniciranje in uporabljanje strokovne terminologije tako v domačem, kot tudi v tujem jeziku,
 • poznavanje osnov poslovnega bontona,
 • uporaba IKT tehnologij in primernih programskih orodij,
 • pridobivanje informacij iz tehnične dokumentacije,
 • poznavanje predpisov s področja projektnega dela in zagotavljanja kakovosti,
 • spremljanje novitet s poklicnega področja,
 • sistematično uvajanje sprememb za doseganje novih ciljev,
 • branje in analiziranje računovodskih izkazov in drugih poročil,
 • proučevanje poslovnih izidov,
 • oblikovanje in sprejemanje poslovnih odločitev,
 • varovanje dobrin podjetja pred nepooblaščenimi osebami,
 • izvajanje ustreznih ukrepov v primeru nesreč v delovnem okolju,
 • odgovorno načrtovanje in spremljanje ukrepov za delo tako na področju varstva pri delu, požarne varnosti, kot tudi na področju varstva okolja.

b.)  poklicno-specifičnih kompetenc

 • poznavanje storitev na področju elektronskih komunikacij,
 • svetovanje strankam pri izbiri primerne elektronske komunikacijske storitve,
 • izbor in načrtovanje primerne komunikacijske storitve v danih okoliščinah,
 • snovanje in konstruiranje telekomunikacijskih omrežij,
 • načrtovanje, projektiranje in dokumentiranje telekomunikacijskih omrežij in storitev,
 • gradnja in montaža telekomunikacijske infrastrukture,
 • vodenje, organiziranje in nadzor izvajanja projektov,
 • administriranje telekomunikacijskih sistemov,
 • upravljanje in vzdrževanje elektronskih komunikacijskih sistemov in naprav,
 • diagnosticiranje in odpravljanje napak na elektronskih komunikacijskih sistemih in napravah,
 • načrtovanje in uvajanje postopkov zagotavljanja kakovosti in varnosti TK sistemov in omrežij,
 • vodenje evidenc, pripravljanje poročil ter arhiviranje listin in dokumentacije,
 • trženje telekomunikacijskih storitev in naprav.

2. Predmetnik

1. letnik
MODULI/PREDMETI/SESTAVINE

Obvezno
/izbirno/

Kontaktnih ur

Kreditnih točk (KT)

M 1 – POSLOVNA KOMUNIKACIJA

obvezno

228

Poslovno komuniciranje in vodenje (PKV) – katalog

84

6

Komuniciranje v tujem jeziku (KTJ) – katalog

84

6

Informacijske in komunik. tehnologije (IKT)-  katalog

60

4

Praktično izobraževanje

(90)

3

M 2 – STANDARDI IN PREDPISI

obvezno

106

Varnost pri delu, požarna varnost in varstvo okolja (VDO) – katalog

46

4

Projektiranje in dokumentiranje (PDO) – katalog

60

5

Praktično izobraževanje

(120)

4

M 3 – OSNOVE TELEKOMUNIKACIJ

obvezno

266

Gradniki telekomunikacij (GTK) – katalog

92

8

Telekomunikacijska omrežja I (TKO I) – katalog

82

6

Prenosni in komutacijski sistemi (PKS) – katalog

92

8

Praktično izobraževanje

(190)

6

Praktično izobraževanje (PRI-1) –  katalog

obvezno

400

M (1-3) – SKUPAJ

1000

60

2. letnik
MODULI/PREDMETI/SESTAVINE
M 4 – ELEKTRONSKI KOMUNIKACIJSKI SISTEMI IN STORITVE

obvezno

264

Telekomunikacijska omrežja II (TKO II) – katalog

84

6

Mobilne in satelitske telekomunikacije (MST) – katalog

96

7

Elektronske komunikacijske storitve (EKS) – katalog

84

6

Praktično izobraževanje

(120)

4

M 5 – EKONOMIKA POSLOVANJA

obvezno

84

Ekonomika podjetja (EKP) – katalog

84

6

Praktično izobraževanje

(70)

2
M 6 – MULTIMEDIJSKI SISTEMI
Multimedijske tehnologije (MMT) – katalog
Audio/video sistemi (AVS) – katalog
Praktično izobraževanje

Izbirno 1

176
96
80
(210)

 7
5
7

M 7 – ELEKTR. KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN NAPRAVE
Širokopasovna omrežja (ŠIO) – katalog
Terminalne naprave (TNA) – katalog
Praktično izobraževanje

Izbirno 2

176

96
80
(210)

7
5
7

M 8 – TRŽENJE IN PRODAJA
Trženje storitev (TRS) – katalog
Prodaja (PRO) – katalog
Praktično izobraževanje

Izbirno 3

176
80
96
(210)

 5
7
7

Prosto izbirni predmet

izbirno

(76)

5

Praktično izobraževanje (PRI–2)
MULTIMEDIJSKI SISTEMI – katalog
ELEKTRONSKA KOM. OMREŽJA IN NAPRAVE  – katalog
TRŽENJE IN PRODAJA – katalog

obvezno

400

Diplomsko delo obvezno

/

5

SKUPAJ

/

1000

60

V drugem letniku študent izbere enega izmed modulov:
MULTIMEDIJSKI SISTEMI: M 6 
(v obsegu 19 KT)
ELEKTRONSKA KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN NAPRAVE: M 7 
(v obsegu 19KT)
TRŽENJE IN PRODAJA: M 8 
(v obsegu 19 KT)

3. Vpisni pogoji:
Vpiše se lahko, kdor je končal:

 • s splošno maturo, poklicno maturo (ali z zaključnim izpitom oziroma diplomo pred letom 2002),  gimnazijo, ali katerikoli program za pridobitev srednje strokovne izobrazbe;
 • z mojstrskim ali delovodskim oziroma poslovodskim izpitom, če ima tri leta delovnih izkušenj ter opravi preizkus znanja iz slovenščine in matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.

4. Omejitev vpisa:
Če se v program prijavi več kandidatov kot je razpisanih vpisnih mest, šola s soglasjem ministra pristojnega za izobraževanje, sprejme sklep o omejitvi vpisa, kandidati pa se razvrstijo po številu doseženih točk.
Za kandidate s končano gimnazijo ali drugim končanim programom za pridobitev srednje strokovne izobrazbe (tudi petletni program, nadaljevalni program srednjega izobraževanja ali program poklicno-tehniškega izobraževanja) oziroma poklicni tečaj se štejejo:

 • ocene splošnega uspeha pri maturi, poklicni maturi ali zaključnem izpitu in
 • ocene splošnega uspeha v tretjem in četrtem letniku, oziroma zadnjih dveh letnikov srednje šole.

Podrobnosti glede vpisa, omejitve vpisa in meril za izbiro so opisane v RAZPISU za vpis v višje strokovno izobraževanje, ki izide vsako leto v mesecu januarju.

5. Napredovanje:

 • REDNI ŠTUDIJ
  Študent napreduje v 2. letnik, če je v celoti in uspešno opravil obveznosti vseh vaj, opravil praktično izobraževanje in opravil izpite v skupnem obsegu najmanj 45 KT.
 • IZREDNI  ŠTUDIJ
  Napredovanje v izrednem študiju ni omejeno (tečajna oblika študija).

6. Ponavljanje letnika:

 • REDNI  ŠTUDIJ
  Študent lahko ponavlja letnik, če opravi praktično izobraževanje in študijske obveznosti istega letnika v obsegu najmanj 20KT.
 • IZREDNI  ŠTUDIJ
  Ni ponavljanja.

7. Trajanje izobraževanja:

 • REDNI  ŠTUDIJ – 2. leti.
 • IZREDNI  ŠTUDIJ – do 3. leta.

PRIPOROČILO ŠOLE:
Vpis priporočamo maturantom, ki so končali katerikoli srednješolski program elektrotehnike, gimnazije oziroma tehnične gimnazije ali program strojništva.

Praktično izobraževanje:
• študentov, ki niso v delovnem razmerju:
Študent mora skleniti pogodbo o praktičnem izobraževanju s podjetjem, ki si ga poišče sam, oziroma mu pri tem pomaga šola.

• študentov, ki so v delovnem razmerju:
Študent, ki ima stalno zaposlitev in opravlja dela in naloge, ki so povezane s stroko za katero se izobražuje, in lahko z IZJAVO delovne organizacije to tudi dokaže, je oproščen praktičnega izobraževanja. Praktična znanja dokaže z izdelki, seminarskimi ali projektnimi nalogami, z zagovorom pri predmetih, kot to predpisuje študijski program.

Študent ki ima stalno zaposlitev in ne opravlja del in nalog, neposredno povezanih z izobraževalnim programom, mora dodatno opraviti še dve seminarski nalogi iz stroke (pri predmetih, ki si jih izbere sam) za 1. in 2. letnik posebej.