Študijski program Telekomunikacije (TK)

1. Naziv pridobljene izobrazbe: INŽENIR / INŽENIRKA TELEKOMUNIKACIJ
Okrajšava
: inž. tel.

Temelji cilji programa so:

 • izobraziti inženirje telekomunikacij za samostojno reševanje zahtevnejših strokovnih problemov v delovnem procesu, načrtovanje, nadzor, vzdrževanje in odpravljanje napak v telekomunikacijskih sistemih in napravah, trženje in prodajo storitev in naprav.
 • oblikovati samozavest, kreativnost in odločnost študenta za poslovne odločitve in za reševanje konkretne strokovne problematike,
 • oblikovati odgovoren odnos študenta do zagotavljanja kakovosti pri opravljanju svojega dela,
 • usposobiti študente za kritično mišljenje in razumevanje pomena učenja kot vseživljenjskega procesa.

Predmetne sestavine študija omogočajo slušateljem pridobitev:

a.)  generičnih kompetenc

 • razvijanje poklicne identitete, strokovne odgovornosti in profesionalnosti,
 • sposobnost pozitivnega vplivanja na cilje podjetja s postavljanjem lastnih ciljev, nenehnim odkrivanjem načinov izboljševanja lastnega dela in samoevalviranjem,
 • razvijanje sposobnosti uporabe znanja za uspešno strokovno komunikacijo, tako v domačem kot v mednarodnem okolju,
 • razumevanje pomena oblikovanja globalne zavesti o možnostih, mejah in nevarnostih tehnološkega razvoja,
 • razvijanje odgovornosti za kakovost in uspešnost opravljenega dela, spodbujanje prenašanja znanja, inovacij ter prevzemanje odgovornosti za samoučenje na podlagi prepoznavanja lastnih prednosti in slabosti ter za vseživljenjsko učenje,
 • izvajanje del v pripravi in kontroli ter zlasti pri organizaciji in vodenju delovnih procesov.

b.)  poklicno-specifičnih kompetenc

 • reševanje praktičnih problemov na področju elektronskih komunikacijskih sistemov in naprav,
 • upoštevanje temeljne zakonodaje, standardizacije, tehničnih predpisov, certificiranja ter sistemov za zagotavljanje kakovosti s področja elektronskih komunikacijskih sistemov in  naprav, varnosti pri delu in varstva okolja,
 • načrtovanje, projektiranje in dokumentiranje telekomunikacijskih omrežij in storitev ter poznavanje postopkov zagotavljanja kakovosti, skladno s predpisanimi  normativi,
 • upravljanje in vzdrževanje elektronskih komunikacijskih sistemov in naprav,
 • administriranje, trženje in prodaja telekomunikacijskih sistemov in naprav,
 • vrednotenje rešitev in opreme na področju elektronskih komunikacijskih storitev,
 • uporabljanje orodij, naprav in inštrumentov potrebnih za opravljanje dela na področju elektronskih komunikacijskih sistemov,
 • samostojno spremljanje razvoja stroke in prevzemanje pobude za uvajanje novosti v praksi.

2. Predmetnik

1. letnik
MODULI/PREDMETI/SESTAVINE
Obvezno
/izbirno/
Kontaktnih urKreditnih točk (KT)
M 1 – POSLOVNA KOMUNIKACIJAobvezno180
Poslovno komuniciranje in vodenje (PKV) – katalog604
Strokovna terminologija v tujem jeziku (STJ) – katalog604
Računalništvo in Informatika (RAI) – katalog605
Praktično izobraževanje (M1)(90)3
M 2 – STANDARDI IN PREDPISIobvezno108
Projektiranje in dokumentiranje (PDO) – katalog605
Varstvo pri delu in varstvo okolja (VDO) – katalog484
Praktično izobraževanje (M2)(120)4
M 3 – OSNOVE TELEKOMUNIKACIJobvezno228
Gradniki telekomunikacij (GTK) – katalog847
Prenosni sistemi (PRS) – katalog847
Telekomunikacijska omrežja I (TKO I) – katalog605
Praktično izobraževanje (M3)(160)5
M 4 – ODPRTI KURIKUL 1obvezno84
Omrežne tehnologije (OMT) – katalog846
Praktično izobraževanje (M4)(30)1
Praktično izobraževanje (1. letnik) –  katalogobvezno400
M (1-4) – SKUPAJ100060
2. letnik
MODULI/PREDMETI/SESTAVINE
M5 – EKONOMIKAobvezno96
Ekonomika podjetja (EKP) – katalog967
Praktično izobraževanje (M5)(60)2
M 6 – KOMUNIKACIJSKI SISTEMI IN STORITVEobvezno176
Telekomunikacijska omrežja II (TKO II) – katalog1007
Radijske in mobilne komunikacije (RMK) – katalog765
Praktično izobraževanje (M6)(120)4
M 7 – KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN NAPRAVE
Napredna omrežja in tehnologije (NOT) – katalog
Terminalne naprave in vmesniki (TNV) – katalog
Praktično izobraževanje (M7)
Izbirno 1172
76
96
(190)
5
7
6
M 8 – MULTIMEDIJSKI SISTEMI
Multimedijske tehnologije (MMT) – katalog
Avdio in video sistemi (AVS) – katalog
Praktično izobraževanje (M8)
Izbirno 2172
76
96
(190)
5
7
6
M 9 – ODPRTI KURIKUL 284
Elektronske komunikacijske storitve (EKS) – katalogobvezno846
Praktično izobraževanje (M9)(30)1
Praktično izobraževanje (2. letnik) – katalogobvezno400
Prosto izbirni predmet (PIP)obvezno725
Diplomsko delo obvezno/5
SKUPAJ/100060

V drugem letniku študent izbere enega izmed modulov:
KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN NAPRAVE: M 7 
(v obsegu 18KT)
MULTIMEDIJSKI SISTEMI: M 8 
(v obsegu 18 KT)

3. Vpisni pogoji

Vpiše se lahko kandidat:

 • z opravljeno splošno maturo, poklicno maturo (ali z zaključnim izpitom oziroma diplomo pred letom 2002),  gimnazijo, ali katerikoli program za pridobitev srednje strokovne izobrazbe;
 • z mojstrskim ali delovodskim oziroma poslovodskim izpitom, če ima tri leta delovnih izkušenj ter opravi preizkus znanja iz slovenščine in matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.

4. Omejitev vpisa

Če se v program prijavi več kandidatov kot je razpisanih vpisnih mest, šola s soglasjem ministra pristojnega za izobraževanje, sprejme sklep o omejitvi vpisa, kandidati pa se razvrstijo po številu doseženih točk.
Za kandidate s končano gimnazijo ali drugim končanim programom za pridobitev srednje strokovne izobrazbe (tudi petletni program, nadaljevalni program srednjega izobraževanja ali program poklicno-tehniškega izobraževanja) oziroma poklicni tečaj se štejejo:

 • ocene splošnega uspeha pri maturi, poklicni maturi ali zaključnem izpitu in
 • ocene splošnega uspeha v tretjem in četrtem letniku, oziroma zadnjih dveh letnikov srednje šole.

Podrobnosti glede vpisa, omejitve vpisa in meril za izbiro so opisane v RAZPISU za vpis v višje strokovno izobraževanje, ki izide vsako leto v mesecu januarju.

5. Napredovanje

 • REDNI ŠTUDIJ
  Študent napreduje v 2. letnik, če je v celoti in uspešno opravil obveznosti vseh vaj, opravil praktično izobraževanje in opravil izpite v skupnem obsegu najmanj 45 KT.
 • IZREDNI  ŠTUDIJ
  Napredovanje v izrednem študiju ni omejeno (tečajna oblika študija).

6. Ponavljanje letnika

 • REDNI  ŠTUDIJ
  Študent lahko ponavlja letnik, če opravi praktično izobraževanje in študijske obveznosti istega letnika v obsegu najmanj 20KT.
 • IZREDNI  ŠTUDIJ
  Ni ponavljanja.

7. Trajanje izobraževanja:

 • REDNI  ŠTUDIJ – 2. leti.
 • IZREDNI  ŠTUDIJ – do 3. leta.

PRIPOROČILO ŠOLE:
Vpis priporočamo maturantom, ki so končali katerikoli srednješolski program elektrotehnike, gimnazije oziroma tehnične gimnazije ali program strojništva.

Praktično izobraževanje:

 • študentov, ki niso v delovnem razmerju:
  Študent mora skleniti pogodbo o praktičnem izobraževanju s podjetjem, ki si ga poišče sam, oziroma mu pri tem pomaga šola.
 • študentov, ki so v delovnem razmerju:
  Študent, ki ima stalno zaposlitev in opravlja dela in naloge, ki so povezane s stroko za katero se izobražuje, in lahko z IZJAVO delovne organizacije to tudi dokaže, je oproščen praktičnega izobraževanja. Praktična znanja dokaže z izdelki, seminarskimi ali projektnimi nalogami, z zagovorom pri predmetih, kot to predpisuje študijski program.

Študent ki ima stalno zaposlitev in ne opravlja del in nalog, neposredno povezanih z izobraževalnim programom, mora dodatno opraviti še dve seminarski nalogi iz stroke (pri predmetih, ki si jih izbere sam) za 1. in 2. letnik posebej.