VPIS, napredovanje, ponavljanje, itd.

Vpis v višji letnik

Študent rednega študija se lahko vpiše v višji letnik, če je opravil praktično izobraževanje in ostale študijske obveznosti v skupnem obsegu najmanj 45 KT.

Izjemoma lahko študent napreduje tudi v primeru, da je opravil praktično izobraževanje, iz opravičenih razlogov pa ni opravil dovolj drugih obveznosti, da bi dosegel minimalno 45 KT. O tem, ali so bili razlogi za to res opravičeni, odloči študijska komisija na podlagi oddanega Obrazca VSS-V-21 (in predloženih pisnih dokazil), oddano najkasneje do 20 septembra tekočega leta.

Študenti izrednega študija nimajo posebnih pogojev za napredovanje.

Študent prvega in drugega leta izrednega študija prejme po e-pošti vpisno dokumentacijo za naslednje študijsko leto (predvidoma v mesecu juniju) in jo v predpisanem roku pošlje na e-naslov pošiljatelja, oz. na šolo po navadni pošti. Na podlagi prejete dokumentacije in v kolikor je vpisnina za preteklo obdobje v celoti poravnana, se študenta vpiše v naslednje študijsko leto. Če študent dokumentacije ne vrne v roku, smatramo, da se v naslednjem študijskem letu ne namerava vključiti v izobraževanje.

Pri vpisu v 2. letnik (redni) in 2. leto (izredni), se študent odloči za smer (Ekonomist) oziroma modul (Telekomunikacije), ki ga bo obiskoval v 2. letniku

Ponavljanje in ponovno obiskovanje letnika

Študent 1. letnika rednega študija, lahko letnik ponavlja, če je opravil praktično izobraževanje in študijske obveznosti v skupnem obsegu najmanj 20 KT.

Študent 2. letnika lahko letnik ponavlja, če ima opravljene izpitne obveznosti po programu za 2. letnik v skupnem obsegu najmanj 20 KT.

Študent rednega študija lahko ponovno obiskuje prvi ali drugi letnik, kadar ima za to upravičene razloge: starševstvo, težka bolezen, daljša hospitalizacija, drugo. To je obvezna priloga k Vlogi za vpis.

Vlogo za ponavljanje ali ponovno obiskovanje (Obr. VSS-V-21) je potrebno oddati v referat VSŠ, oziroma študijski komisiji VSŠ, najkasneje do 29. 9. tekočega leta.

Študenti izrednega študija letnika ne ponavljajo.

Vpis v nadaljnje izobraževanje (brez statusa)

Vpis (brez statusa) lahko koristijo študenti rednega in izrednega študija, ki niso dosegli pogojev za vpis v višji letnik in nimajo pogojev za ponavljanje, ali ponovno obiskovanje letnika. Manjkajoči izpiti in druge obveznosti se lahko opravljajo na podlagi plačanih storitev, po veljavnem ceniku VSŠ za študente brez statusa.

Vlogo (obr. VSS-V-22) je potrebno oddati v referat VSŠ vsako študijsko leto, oz. do diplomiranja študenta.

Podaljšanje statusa

Študent rednega študija, lahko zaprosi za podaljšanje statusa študenta (za obdobje 60 dni) v primeru, da je končal 2. letnik v dveh študijskih letih, in ima prijavljeno temo diplomske naloge.

Vlogo za podaljšanje statusa (Obr. VSS-V-21) je potrebno pravočasno oddati študijski komisiji VSŠ, najkasneje do 29. 9. tekočega leta.

Prepis iz izrednega v redni študij

Študent izrednega študija lahko zaprosi za prepis v redni študij (2. letnik), v kolikor  je opravil praktično izobraževanje in ostale študijske obveznosti v skupnem obsegu najmanj 45 KT.

Vlogo za prepis (Obr. VSS-V-21) je potrebno pravočasno oddati študijski komisiji VSŠ, najkasneje do 29. 9. tekočega leta.