Erasmus

Program Erasmus je bil ustanovljen leta 1987 in je t. i. ‘paradni konj’ EU med programi izobraževanja in usposabljanja za mobilnost in sodelovanje v visokem šolstvu v Evropi. Različne akcije programa niso namenjene zgolj študentom, ki želijo študirati in delati v tujini, pač pa tudi visokošolskim učiteljem in podjetnikom, ki želijo poučevati v tujini, ter osebju v terciarnem izobraževanju, ki se želi udeležiti usposabljanja v tujini. Poleg tega program Erasmus podpira visokošolske zavode pri njihovem skupnem delu prek intenzivnih programov, mrež in večstranskih projektov ter jim pomaga, da dosežejo poslovni svet. Zajema torej celoten terciarni sektor izobraževanja (1), kar v Sloveniji konkretno pomeni vse akreditirane institucije, začenši z višjimi strokovnimi šolami.

Ime Erasmus je akronim: European Action Scheme for the Mobility of University Students. Ideja programa ustreza tudi načelom in življenju ter delu Erazma Rotterdamskega, katerega ime se dandanes povezuje s programom kot vzornika, ki je študijske obveznosti opravljal v različnih državah.

  ERASMUS LISTINA ŠOLE (2021-2027)

  ERASMUS LISTINA ŠOLE (2014-2020)

Vrsta EUC: Erasmus +
Številka listine: 264038-LA-1-2014-1-SI-E4AKA1-ECHE
PIC koda: 949650953, OID koda: E10107710

Erasmus koda: SI LJUBLJA23

VSŠ ŠC PET je član konzorcija za mobilnost, ki deluje pod okriljem Skupnosti VSŠ

KOORDINATORKA:
Tereza Mohar, …….tereza.mohar@scpet.si
Telefon: 01 / 2342 415

Aktualne informacije: CMEPIUS/Erasmus+)Erasmus+(Skupnost VSŠ Slovenije)

CILJI programa Erasmus
Splošna cilja programa sta:

 • podpiranje uresničenja evropskega visokošolskega prostora in
 • krepitev prispevka visokošolskega in poklicnega izobraževanja na višjih stopnjah k
  inovativnim procesom.

Konkretnejši, bolj usmerjeni cilji pa so:

 • Izboljšanje kakovosti in povečanje obsega mobilnosti študentov in učiteljskega osebja po Evropi;
 • Izboljšanje kakovosti in povečanje obsega večstranskega sodelovanja medvisokošolskimi zavodi v Evropi;
 • Povečanje stopnje preglednosti in združljivosti med kvalifikacijami, pridobljenimi vvisokošolskem izobraževanju in na višjih ravneh poklicnega izobraževanja v Evropi;
 • Izboljšanje kakovosti in povečanje obsega sodelovanja med visokošolskimi zavodi in podjetji;
 • Omogočanje razvoja inovativnih praks v izobraževanju in usposabljanju na terciarni ravni ter njihov prenos, vključno s prenosom iz ene države udeleženke v ostale;
 • Razvijanje inovativnih vsebin, storitev, pedagogike in prakse za vseživljenjsko učenje, ki temeljijo na IKT.

ERASMUS MOBILNOST ŠTUDENTOV

Program študentom ponuja naslednje možnosti:

 • Da del rednih študijskih obveznosti opravijo na partnerski instituciji v eni od sodelujočih držav programa VŽU;
 • Opravljanje prakse v podjetju v tujini;
 • Oproščeni so stroškov šolnine v tujini;
 • Da so jim priznane opravljene obveznosti v tujini,
 • Da pridobijo finančno pomoč v okviru programa VŽU – Erasmus.

Mobilnost v programu Erasmus študentom omogoča spoznavanje študentskega in delovnega življenja v tujini, osebnostno rast, večjo zaposljivost, nove izkušnje in predvsem veliko novih poznanstev.

Minimalni – zahtevani pogoji, pravice in dolžnosti študentov za mobilnost (praksa):

 • Študent mora biti vpisan v 1. ali 2. letnik ŠC PET, VSŠ;
 • Mora biti ali državljan ene od sodelujočih držav v programu VŽU ali državljan druge države, vpisan na visokošolski zavod v sodelujoči državi pod pogoji, ki jih določa vsaka sodelujoča država,
 • Status Erasmus se lahko študentu dodeli le dvakrat: enkrat za študij in enkrat za prakso, skupaj za največ 24 mesecev;

Priznavanje v tujini opravljenih obveznosti:

Ob koncu obdobja v tujini mora institucija gostiteljica Erasmus študentu in njegovi matični instituciji poslati kopijo potrdila o opravljenih obveznostih (da je v Študijskem sporazumu dogovorjeni program zaključen) ter potrditi dosežene rezultate. Matična institucija mora v celoti akademsko priznati zadovoljivo opravljene aktivnosti v času obdobja Erasmus mobilnosti, kot je določeno v Študijskem sporazumu (dogovoru o usposabljanju). Kreditne točke se vrednotijo po ECTS (1KT= 25-30 ur študentove aktivnosti). Študentom ki se vrnejo iz tujine, priznamo njihove dosežke (po ECTS) na osnovi predloženih študijskih vsebin ter števila opravljenih ur in na osnovi “transcripts of records” – opisa dejavnosti, ki jih dobijo na tej instituciji. Študentom (tujim) ki so pri nas v okviru mobilnosti, izstavimo potrdilo o opravljenih dosežkih (ovrednotenih s KT) in podatke o študijskem programu, z vsebinami programa in časovnim okvirjem izvedbe usposabljanja.
Obdobje mobilnosti v programu Erasmus mora biti vpisano vsaj v Dodatku k diplomi. Poleg tega se spodbuja tudi uporaba dokumentov mobilnosti Europass (http://www.europass.si/).

DRŽAVE ČLANICE

Mobilnost je mogoča v naslednjih državah:

 • V državah članic EU (28 držav);
 • Islandija, Lihtenštajn, Norveška (države EFTA-EGP, ki so članice Evropskega združenja za prosto trgovino in hkrati pripadajo Evropskemu gospodarskemu prostoru);
 • Makedonija, Turčija;
 • Čezmorske države in teritoriji, določeni v Sklepu Sveta 2001/822/ES.