MOBILNOST ŠTUDENTOV

Mobilnost v programu Erasmus+ študentom omogoča spoznavanje študentskega in delovnega življenja v tujini, osebnostno rast, večjo zaposljivost, nove izkušnje in predvsem veliko novih poznanstev. Študentje lahko del rednih študijskih obveznosti opravijo v tujini in so jim le te priznane, ter pridobijo finančno dotacijo za sofinanciranje njihovih stroškov bivanja v tujini.

Spodbujamo predvsem mobilnost za praktično izobraževanje, katerega namen je:

 • Študent se lažje prilagaja zahtevam evropskega trga dela
 • izboljšane učnega uspeha,
 • boljša zaposljivosti in poklicnih možnosti,
 • okrepljene samoiniciativnosti in podjetništva,
 • večje samostojnosti in samozavesti,
 • izboljšanega znanja tujih jezikov,
 • okrepljene medkulturne zavesti,
 • aktivnejše udeležbe v družbi,
 • boljše osveščenosti o evropskem projektu in vrednotah Evropske unije,
 • večje motivacije za sodelovanje v prihodnjem (formalnem/neformalnem) izobraževanju ali usposabljanju po obdobju mobilnosti v tujini.

Obveznosti in dolžnosti kandidatov so podrobno opisane v nadaljnem tekstu in obsegajo zavezanost pred, med in po mobilnosti. Pred odločitvijo in prijavo za mobilnost študentom svetujemo, da že vnaprej razmislijo o svojih željah, raziščejo možnosti in dogovorijo okviren načrt dela pri delodajalcu. Uporabne povezave za iskanje dela v tujini so objavljene tukaj. ( tukaj bi bil link na spodnji del strani)

PODROČJE DELA

Študent lahko odide v katerokoli podjetje ali podobno organizacijo na kateremkoli področju, če je mobilnost združljiva s potrebami študenta v zvezi z učenjem za diplomo in osebnostni razvoj. Programske države, kjer je mobilnost mogoča preko Eramus+ programa so navedene v razpisu.

PRIJAVA (do porabe sredstev) pri koordinatorju na VSŠ:

Splošni pogoji za prijavo študentov:

 • da je državljan Republike Slovenije, oziroma državljan katere izmed programskih držav
 • Študent mora biti vpisan v 1. ali 2. letnik ŠC PET, VSŠ;
 • da v času dosedanjega študija še ni koristil te možnosti (Status Erasmus se lahko študentu dodeli le dvakrat: enkrat za študij in enkrat za prakso, skupaj za največ 24 mesecev)

Prijava za prakso v tujini naj vsebuje izpolnjen obrazec VSŠ EMob-1 ter prošnja (največ ena stran) kjer je jasno izražena motivacija za mobilnost. Prijavnica naj vsebuje:

 • življenjepis (uporaba Europass CV obrazca),
 • Motivacijsko pismo iz katerega je razvidno zakaj se prijavlja in kakšna so pričakovanja in cilji povezani z mobilnostjo (največ 1 stran)
 • Načrt za opravljanje PRI v tujini.
 • Potrdilo o opravljenih izpitih.
 • Dokazila o znanju tujih jezikov.
 • Dokazilo o dogovoru s podjetjem (v kolikor si je že sam poiskal ustrezno podjetje za opravljanje PRI v tujini. Dokazilo je lahko v elektronski ali pisni obliki. Iz dokazila mora biti razvidno: dejavnost podjetja, kraj, čas in trajanje mobilnosti.

Vso prijavno dokumentacijo oddate koordinatorju na šoli in se upošteva pri izbirnem postopku (primarni izbor študentov poteka na šoli, sekundarni izbor opravi koordinator konzorcija), pri tem upoštevamo:

 • Motivacija študenta (na podlagi motivacijskega pisma);
 • Izdelan načrt za opravljanje PRI v tujini
 • Znanje tujega jezika;
 • Že dogovorjena mobilnost in skladnost z izobraževalnim programom ŠC PET (na podlagi dokazil) ;
 • Samoiniciativnosti in študijska aktivnost;
 • Študijski uspeh (dodatni kriterij).

FINANČNA DOTACIJA

Projekt Erasmus+ so evropska sredstva, ki sofinancirajo mobilnost v tujini in ne pokrijejo stroškov v celoti, zato priporočamo, da že vnaprej razmislite o finančnih zmožnostih. Študent mora ob prijavi oddati tudi vlogo za dodelitev dotacije (obrazec VSŠ-EMob-2). Študent pred odhodom s konzorcijem podpiše Sporazum o dotaciji za Erasmus mobilnost.

Finančna dotacija je sestavljena iz: Mesečni znesek glede na državo (po veljavnih stopnjah financiranja) + dodatek za prakso mesečno (100€) + možni dodatek (adFutura)

Študent naj si v tujini shranjuje vse izdatke (račune bivanja, prehrane in prevoza).

VSEBINSKI DEL:

Sporazum mobilnosti za praktično usposabljanje (Learning Agreement for Traineeship)

To je dokument, ki mora biti podpisan pred začetkom mobilnosti z vseh strani (študent, organizacija kamor gre na prakso in organizacija pošiljateljica – ŠC PET VSŠ). Koordinator se poveže z osebo, ki bo študentu mentor na delovnem mestu in uskladita vsebinski del sporazuma. V tem delu so predpostavljene aktivnosti, ki bodo izvedene in katere kompetence pridobljene v času mobilnosti.

JEZIK

Pred mobilnostjo se preverja jezikovno znanje s pomočjo online jezikovne podpore  https://erasmusplusols.eu/en/

ZAVAROVANJE

 • Zdravstveno zavarovanje (Evropska kartica za običajno osnovno kritje)
 • Zavarovanja za povzročeno škodo (zavarovanja odgovornosti, v primeru, da posameznik med obiskom v tujini povzroči škodo)
 • Nezgodno zavarovanje (za kritje škode za posledico nezgode pri delu)

Študent si mora pred odhodom v tujino urediti še prevoz in bivanje. Če pri tem potrebuje pomoč naj kontaktira koordinatorico.

MED MOBILNOSTJO:

Se študent poglobi v izkušnjo, pridobi čimveč novih znanj in spretnosti in vestno opravlja svoje delo. Študent ne predstavlja le sebe, temveč tudi ustanovo ŠC PET in Slovenijo. Ko prispe v tujino se oglasi koordinatorici, da je tam, če se pojavi kakšen problem, mora takoj javiti koordinatorici na šoli.

PO MOBILNOSTI:

PRIZNAVANJE OPRAVLJENIH OBVEZNOSTI

Ob koncu obdobja mobilnosti mora študent pridobiti Potrdilo o opravljenih obveznostih in doseženih rezultatih (podpisano potrdilo, ki ga izda institucija gostiteljica, k temu se zaveže že ob podpisu Sporazuma – Learning Agreement). Študentom, ki se vrnejo iz tujine, priznamo njihove dosežke (po ECTS) na osnovi predloženih potrdil ter števila opravljenih ur in na osnovi “transcripts of records” – opisa dejavnosti, ki jih dobijo na gostujoči instituciji. Kreditne točke se vrednotijo po ECTS (1KT= 25-30 ur študentove aktivnosti).
Obdobje mobilnosti v programu Erasmus bo vpisano v Dodatku k diplomi. Poleg tega študentu, ko se vrne iz tujine izdamo dokument Europass Mobilnost.

POROČILO

Seminarska v besedi in sliki 10-15 strani – velja enako, kot poročilo za prakso v Sloveniji.

Vključite predstavitev delodajalca, vsebino dela, nova znanja in splošne izkušnje v tujini.

10 fotografij – pošljete koordinatorici

POVRATNA INFORMACIJA

Študent mora v roku 30 dni od datuma zaključka mobilnosti izpolniti anketni vprašalnik, ki se nanaša na izkušnjo mobilnosti. Vprašalnik prejmejo preko e-pošte.

Prav tako po zaključeni mobilnosti izpolne drugi del OLS jezikovnega preverjanja za informacijo o izboljšanju jezikovnega znanja.

AMBASADOR E+

Študent po vrnitvi domov kontaktira koordinatorico in uskladita datum za predstavitev izkušnje mlajšim generacijam študentov za namen promocije mobilnosti. Pri predstavitvi uporabi PowerPoint s slikami ali pa naredi video posnetek opisa svoje izkušnje.

Študent se zavezuje, da bo najmanj eno leto po izkušnji v tujini na voljo za vprašanja in nasvete novim  kandidatom, lahko osebno ali preko e-pošte.

UPORABNE POVEZAVE  (povezava iz zgornjega teksta)

http://erasmusintern.org/
http://globalplacement.com/
http://www.praxisnetwork.eu/
https://www.gooverseas.com/internships-abroad
https://www.goabroad.com/
https://ec.europa.eu/eures/eures-apps/opp/page/main?lang=sl&app=1.7.0p1-build-0#/opportunity-search
http://www.goinglobal.com/internships
http://www.european-funding-guide.eu/internship

Nemčija https://www.daad.de/deutschland/stipendium/hinweise/en/12821-contact/