Študij telekomunikacij

Študij telekomunikacij, višja strokovna šola

Vsebine študijskega programa Telekomunikacije, omogočajo študentom pridobitev kompetenc s področja telekomunikacij in sodobnih informacijsko komunikacijskih tehnologij. Poleg sistemskih znanj s področja telekomunikacijskih in računalniških omrežij, komunikacijskih naprav, digitalnih komunikacij in obdelave signalov, prenosa signalov in prenosnih poti, pridobijo študentje tudi osnovna znanja, ki so nujno potrebna za celovito izvajanje zahtevnih nalog s tega področja. Sem sodijo znanja s področja  projektiranja in dokumentiranja, komuniciranja in poslovne etike, znanja tujega jezika (s poudarkom na strokovni terminologiji), znanja s področja varstva pri delu in varstva okolja.

Izbirnost študija:
V drugem letniku lahko študent izbira med tremi moduli:
– Multimedijski sistemi (multimedijske in informacijske tehnologije za področje prenosa audio/video signalov (radio, televizija, ipd.).
– Širokopasovna omrežja in terminalne naprave,
– Trženje in prodaja.

Pri študiju je velik poudarek na praktičnih znanjih in sistemskem pristopu.
Študentom rednega študija je omogočeno brezplačno izobraževanje v okviru Cisco Akademije (CCNA).
Diplomanti so usposobljeni za načrtovanje, nadzor in vodenje telekomunikacijskih sistemov in naprav, njihovo trženje, vzdrževanje in odpravljanje napak.

Več o študiju telekomunikacij

Študij ekonomije

Temeljni cilji programa so izobraziti ekonomiste z dovolj širokim in poglobljenim strokovno – teoretičnim in praktično uporabnim znanjem s področij ekonomije. Poleg generičnih kompetenc, med katera sodijo sposobnosti za organiziranje in vodenje, načrtovanje in nadziranje poslovnih procesov, učinkovito upravljanje z informacijami in povezovanje informacijskih znanj s poslovnimi funkcijami, študenti pridobijo tudi splošne poklicno-specifične kompetence – sposobnost konceptualnega razmišljanja in uporabnost aplikacij in baz podatkov za učinkovito delo s strankami, zasnovo in implementacijo poslovnih rešitev v ekonomskem poslovanju, metodologije spremljanja ciljev trga in konkurence, poslovno zakonodajo in predpise, dokumentiranje, matematično-statistične metode, itd..

Študenti imajo možnost izbire in lahko pridobijo tudi dodatne poklicno-specifične kompetence, med katera sodi organizacija, priprava in obvladovanje logističnih, zavarovalnih in bančnih storitev in procesov, ki so s tem povezani (razvojne strategije podjetij, osnove marketinga menedžmenta in elementov trženjskega spleta, zahteve ekologije, ergonomije in varstva pri delu, itd.).

Izbirnost študija:
V drugem letniku lahko študent izbira med tremi smermi:
– Poslovna logistika
– Zavarovalništvo,
– Bančništvo.

Pri študiju je velik poudarek na praktičnih znanjih.
Študentom rednega študija je omogočeno brezplačno izobraževanje v okviru SAP lokalne akademije (ERP).
Diplomanti se usposobijo za delo s področja poslovne logistike, zavarovalništva in bančništva, ter temu sorodnih vej.

Več o študiju ekonomije