Pravila/navodila

KAKO DO DIPLOMSKEGA IZPITA?

 1. Izberem temo diplomske naloge;
 2. Po dogovoru z mentorjem, izbrano temo prijavim v referatu VSŠ, (obr.VSŠ-D-1);
 3. Počakam na sklep o odobritvi naslova (teme) diplomske naloge;
 4. Do oddaje naloge imam časa 4 mesece, mentor mi je v pomoč;
 5. Istočasno z vsebino, pazim tudi na oblikovno ustreznost in pravopis;
 6. Ko končam z vsebino, si moram pridobiti soglasje mentorja za oddajo naloge (obr. VSŠ-D-3);
 7. Preden vežem nalogo, moram poskrbeti, da bo naloga lektorirana. Lektoriranje lahko organizira referat VSŠ, po ceni 1,2€/stran. Izvajalci so preverjeni lektorji, zaposleni na ŠC PET, (obr. VSŠ-D-4);
 8. Nalogo dam obvezno v oblikovni pregled, da pridobim mnenje o obliki v skladu z ISO stand.,
 9. Diplomsko nalogo dam vezati v treh izvodih. En izvod dam vezati v trdi vezavi, drugi izvodi pa so lahko tudi v spiralni vezavi (dogovor študenta z mentorjem);
 10. Prijavim se na zagovor diplomske naloge in se pripravim na zagovor (projekcija,…)
 11. Počakam na obvestilo o datumu zagovora (dobim preko e-pošte).

Podrobnosti postopka določajo Pravila o diplomskem izpitu.

DODATNA POJASNILA

1.  Tema diplomske naloge:
Po dogovoru z mentorjem (in so-mentorjem), kako in kaj boste v nalogi predstavili, izpolnite obrazec VSŠ-D-1 in ga pravilno izpolnjenega oddate v referat. Temo z naslovom diplomske naloge lahko uradno prijavite le, če imate največ dva izpita do zaključka izpitnih obveznosti po programu (pravilnik o diplomskem izpitu). Ne začnite s pisanjem naloge pred tem, saj se lahko zgodi da je tema z naslovom ki jo predlagate, že oddana komu drugemu!

Da boste lažje  izpolnili obrazec VSŠ-D-1, sledi nekaj pojasnil:

 • naslov diplomske naloge je tako imenovani delovni naslov – kar pomeni, da je končni naslov na diplomski nalogi lahko tudi drugačen;
 • pod opredelitev problema navedete zakaj vas je tema sploh začela zanimati, oziroma zaradi česa ste se odločili za pisanje o izbrani temi:
 • delovne hipoteze so trditve, ki si jih postavite pred pisanjem naloge. Te trditve potem skozi nalogo preverjate (ne glede na to ali gre za teoretično ali praktično nalogo) in jih na koncu potrdite ali ovržete. Če hipoteze ovržete, to ne pomeni da je naloga slabo napisana, saj se razume, da se s pisanjem naloge  z določeno temo šele seznanjate in tekom pisanja pridobivate potrebno znanje, ki vam  na koncu omogoči preverjanje postavljenih hipotez;
 • dispozicija naloge ni navajanje naslovov poglavij in podpoglavij, ampak opisna predstavitev vsebine naloge;
 • pod metode dela navedete vse metode, ki vam  bodo služile za pisanje naloge (npr. prebiranje literature, anketiranje, analiza anketa, izdelava modela, preizkus modela, meritve, ipd.);
 • med bibliografske vire  navedete 1 do 3 vire, s pomočjo katerih ste se že seznanili z izbrano temo.

Temo diplomske naloge lahko prijavite do 20. v mesecu. Prijava ni možna v mesecih juliju in avgustu.

2.  Pravilno izpolnjen obrazec (VSŠ-D-1) kažeta primera A in B

PRIMER A – (za študijski program telekomunikacije)

Naslov diplomske naloge: Optični kabli na daljnovodih
Opredelitev problema:
Zaradi vedno večjega pretoka podatkov moramo imeti na voljo čim bolj učinkovite prenosne poti. To dosežemo med drugim tudi z montažo dodatnega optičnega kabla, vendar pa vedno obstaja dilema katero od obstoječih tehničnih rešitev izbrati.
Delovne hipoteze:
Izbira tehnične rešitve je odvisna od obstoječega stanja in cene izvedbe.
Dispozicija naloge:
V nalogi bom predstavil osnovno strukturo optičnega jedra z vsemi plastmi in spremljajočimi pojavi, kot so disperzija, šum, slabljenje … V nadaljevanju naloge bom predstavil osnovne značilnosti, prednosti in pomanjkljivosti tehnologije OPGW, OPPC, OPWR in ADSS. Prednosti posamezne tehnologije pred ostalimi bom podprl s konkretnimi izračuni stroškov za izvedbo vsake izmed njih.
Metode dela:
pregledovanje literature, zbiranje podatkov, analiza zbranih podatkov
Bibliografski viri

 1. Fiber optic cables : fundamentals, cable design, system planning. 2001. 4th rev. and enl. ed. Munich : Publicis MCD Corporate Pub. ISBN 3-89578-162-2.
 2. ŠMIDOVNIK, Roman. 1994. Optični kabli – nenadomestljiv gradnik sodobnih telekomunikacijskih omrežij. Obzornik, let. 17, št. 10., str. 3-5. ISSN 1318-2390.
 3. BUDIN, Jožko. 1998. Optične komunikacije z osnovami optike. 1. izd. Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko. ISBN 961-6210-32-7.

PRIMER B – (študijski program ekonomist)

Naslov diplomske naloge: Bi lahko bili stroški za medknjižnično izposojo nižji?
Opredelitev problema:
Pri pošiljanju knjig, naročenih preko medknjižnične izposoje se knjižnice poslužujejo storitev Pošte Slovenije. Stroški pošiljanja gradiva predstavljajo kar velik delež vseh stroškov, ki jih ima knjižnica pri svojem poslovanju.
Delovne hipoteze:
Stroški za medknjižnično izposojo, ki se tičejo pošiljanja knjig bi lahko bili manjši.
Pošta Slovenije ni edina pot, s pomočjo katere knjižnice pošiljajo naročeno gradivo
Dispozicija naloge:
V nalogi bom predstavila dejavnosti knjižnice, ki se nanašajo na medknjižnično izposojo in storitve Pošte Slovenije, ki omogočajo dostavo naročenih knjig v določeno knjižnico. Navedla bom tudi konkretne zneske, ki jih za pošiljanje gradiva zaračunava Pošta Slovenije. Z anketo bom zbrala podatke o višini stroškov medknjižnične izposoje več knjižnic in s pomočjo pridobljenih podatkov analizirala trenutno stanje.
Metode dela:
pregledovanje literature, anketa, analiza ankete
Bibliografski viri:
National interlending systems : a comparative study of existing systems and possible models. 1980. Paris : Unesco.

 1. KLAŠNJA, Monika, in MOČNIK, Vida. 1994. Document supply with limited resources : interlending supplyin the Central Technological Library (CTL) of the University of Ljubljana. V: Interlending and document supply. London :  IFLA office for international lending, str. 74-84. ISBN 0-7123-2108-X.
 2. ŽAGAR, Valerija. 2000. Medknjižnična izposoja : razvoj, delovni postopki in nekateri kazalci uspešnosti. Ljubljana : [V. Žagar].

3.  Oblikovanje, pregled in lektoriranje diplomske naloge

4. Oddaja diplomske naloge in prijava na zagovor

Študent se lahko prijavi na zagovor diplomske naloge, ko je opravil vse, s študijskim programom določene obveznosti. Ob prijavi na zagovor študent odda:

 • en izvod v trdi vezavi (enostranski, barvni tisk), več (največ dva v spiralni obliki) pa po dogovoru študenta z mentorjem,
 • diplomsko nalogo (končno verzijo) v pdf. formatu poslati na vss@scpet.si
 • soglasje mentorjev za oddajo diplomske naloge,
 • izjavo lektorja in
 • fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta.

Potrjena prijava je istočasno potrdilo o prijavi na zagovor in oddanih listinah. Zagovori so javni in zato tudi objavljeni  /spletna stran VSŠ + oglasna deska/ V juliju in avgustu ni zagovorov diplomskih nalog!

5. Postopek zagovora diplomske naloge

Za zagovor diplomske naloge morate pripraviti 10 do 15 minutno predstavitev s pomočjo Power Pointa. Predstavitve ne smete brati !
Ob koncu predstavitve sledijo vprašanja komisije v zvezi z diplomsko nalogo. Po končanem zagovoru zapustite prostor, komisija pa zaprta za javnost odloča o uspešnosti zagovora. Predsednik komisije v imenu članov komisije javno oznani, ali ste diplomski izpit opravili ali ne, s kakšno oceno in vam izroči vaš izvod diplomske naloge. Pred odhodom morate obvezno izpolniti še vprašalnik ŠOL-DIPL, za potrebe Statističnega urada RS !
V roku 7. dni po opravljenem diplomskem izpitu, dobite indeks (pred uvedbo elektronskega indeksa) in pisno potrdilo o zaključku šolanja.

Cena diplomskega izpita

 • izredni študij (cena diplomskega izpita je s študijskim letom 2021/22 vključena v ceno šolnine za 3. leto študija.
 • redni študij (če študent diplomira v roku 5 let od prvega vpisa je cena diplomskega izpita 30€, v kolikor diplomira po 5 letih od prvega vpisa, pa 250€.)